Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 април 2008

29 април 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 18 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 25 април 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 153,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции. На 24 април 2008 г. настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари и беше договорена нова с матуритет 28 дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), остават практически непроменени - 109,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,5 млрд. евро до 664,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 18,1 млрд. евро до 83,1 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 31,3 млрд. евро до 467,5 млрд. евро. На 23 април 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 204,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 173 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 49,4 млрд. евро до 196,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 643 −18
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 138 660 472
2.1 Вземания от МВФ 8 754 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 129 906 472
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 40 142 −339
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 890 114
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 890 114
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 468 020 −31 505
5.1 Основни операции по рефинансиране 173 000 −31 500
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 295 001 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 −5
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 34 832 193
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 109 350 48
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 592 0
9 Други активи 350 730 3 704
Общо активи 1 405 859 −27 331
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 664 260 1 467
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 197 364 −49 596
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 196 875 −49 439
2.2 Депозитно улеснение 140 −148
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 349 −9
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 184 −8
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 90 394 17 745
5.1 Сектор „Държавно управление“ 83 139 18 163
5.2 Други задължения 7 255 −418
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 58 072 −372
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 888 126
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 348 247
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 348 247
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 142 150 2 657
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 820 403
Общо пасиви 1 405 859 −27 331
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите