SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. april 2008

29. april 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. april 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 18 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 153,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner. Den 24. april 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar, og en ny operation blev afviklet med en løbetid på 28 dage. Operationerne blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) forblev praktisk taget uændrede og udgjorde 109,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,5 mia. euro til 664,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 18,1 mia. euro til 83,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 31,3 mia. euro til 467,5 mia. euro. Onsdag den 23. april 2008 udløb en primær markedsoperation på 204,5 mia. euro, og en ny på 173 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 49,4 mia. euro til 196,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.643 −18
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 138.660 472
2.1 Tilgodehavender hos IMF 8.754 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 129.906 472
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 40.142 −339
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.890 114
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.890 114
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 468.020 −31.505
5.1 Primære markedsoperationer 173.000 −31.500
5.2 Langfristede markedsoperationer 295.001 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 18 −5
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.832 193
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 109.350 48
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.592 0
9 Andre aktiver 350.730 3.704
Aktiver i alt 1.405.859 −27.331
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 664.260 1.467
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 197.364 −49.596
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 196.875 −49.439
2.2 Indlånsfacilitet 140 −148
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 349 −9
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 184 −8
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 90.394 17.745
5.1 Offentlig forvaltning og service 83.139 18.163
5.2 Andre forpligtelser 7.255 −418
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 58.072 −372
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 888 126
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.348 247
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.348 247
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 142.150 2.657
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.820 403
Passiver i alt 1.405.859 −27.331
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt