Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 kwietnia 2008 r.

29 kwietnia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 25 kwietnia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 18 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 153,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych. 24 kwietnia 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji z terminem zapadalności 28 dni. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 109,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,5 mld euro do poziomu 664,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 18,1 mld euro do poziomu 83,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 31,3 mld euro do poziomu 467,5 mld euro. W środę, 23 kwietnia 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 204,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 173 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 49,4 mld euro do poziomu 196,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.643 −18
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 138.660 472
2.1 Należności od MFW 8.754 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 129.906 472
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 40.142 −339
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.890 114
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.890 114
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 468.020 −31.505
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 173.000 −31.500
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 295.001 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 −5
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 34.832 193
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 109.350 48
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.592 0
9 Pozostałe aktywa 350.730 3.704
Aktywa razem 1.405.859 −27.331
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 664.260 1.467
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 197.364 −49.596
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 196.875 −49.439
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 140 −148
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 349 −9
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 184 −8
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 90.394 17.745
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 83.139 18.163
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.255 −418
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 58.072 −372
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 888 126
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.348 247
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.348 247
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 142.150 2.657
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.820 403
Pasywa razem 1.405.859 −27.331
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami