Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. aprila 2008

29. april 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. aprila 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 18 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 153,4 milijarde EUR. Dne 24. aprila 2008 je zapadla ena operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih, poravnana je bila nova z zapadlostjo 28 dni. Ti operaciji je izvedel Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 109,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,5 milijarde EUR na 664,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 18,1 milijarde EUR na 83,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 31,3 milijarde EUR na 467,5 milijarde EUR. V sredo, 23. aprila 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 204,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 173 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 49,4 milijarde EUR na 196,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.643 −18
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 138.660 472
2.1 Terjatve do MDS 8.754 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 129.906 472
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 40.142 −339
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.890 114
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.890 114
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 468.020 −31.505
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 173.000 −31.500
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 295.001 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 18 −5
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 34.832 193
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 109.350 48
8 Dolg širše države v EUR 38.592 0
9 Druga sredstva 350.730 3.704
Skupaj sredstva 1.405.859 −27.331
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 664.260 1.467
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 197.364 −49.596
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 196.875 −49.439
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 140 −148
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 349 −9
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 184 −8
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 90.394 17.745
5.1 Širša država 83.139 18.163
5.2 Druge obveznosti 7.255 −418
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 58.072 −372
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 888 126
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.348 247
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.348 247
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 142.150 2.657
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.820 403
Skupaj obveznosti 1.405.859 −27.331
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije