Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. aprílu 2008

29. apríla 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. apríla 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 18 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 153,4 mld. EUR. Dňa 24. apríla 2008 bol splatný jeden obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch a bol uzavretý nový so splatnosťou 28 dní. Tieto obchody uzatvoril Eurosystém v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa prakticky nezmenil a zostal na úrovni 109,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,5 mld. EUR na 664,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 18,1 mld. EUR na 83,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 31,3 mld. EUR na 467,5 mld. EUR. V stredu 23. apríla 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 204,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 173 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 49,4 mld. EUR na 196,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 643 −18
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 138 660 472
2.1 Pohľadávky voči MMF 8 754 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 129 906 472
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 40 142 −339
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 890 114
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 890 114
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 468 020 −31 505
5.1 Hlavné refinančné obchody 173 000 −31 500
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 295 001 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 18 −5
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 832 193
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 109 350 48
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 592 0
9 Ostatné aktíva 350 730 3 704
Úhrn aktív 1 405 859 −27 331
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 664 260 1 467
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 197 364 −49 596
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 196 875 −49 439
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 140 −148
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 349 −9
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 184 −8
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 90 394 17 745
5.1 Verejná správa 83 139 18 163
5.2 Ostatné záväzky 7 255 −418
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 58 072 −372
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 888 126
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 348 247
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 348 247
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 142 150 2 657
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 820 403
Úhrn pasív 1 405 859 −27 331
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá