Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 25. aprīlī

2008. gada 29. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 25. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 18 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 153.4 mljrd. euro). 2008. gada 24. aprīlī pienāca dzēšanas termiņš vienai likviditāti palielinošai operācijai ASV dolāros un tika noslēgta jauna operācija, kuras dzēšanas termiņš ir 28 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms faktiski nemainījās (109.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 664.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 18.1 mljrd. euro (līdz 83.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 31.3 mljrd. euro (līdz 467.5 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 23. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 204.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 173 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 0.3 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 49.4 mljrd. euro (līdz 196.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,643 −18
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 138,660 472
2.1 SVF debitoru parādi 8,754 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 129,906 472
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 40,142 −339
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,890 114
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,890 114
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 468,020 −31,505
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 173,000 −31,500
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 295,001 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 18 −5
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 34,832 193
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 109,350 48
8 Valdības parāds euro 38,592 0
9 Pārējie aktīvi 350,730 3,704
Kopā aktīvi 1,405,859 −27,331
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 664,260 1,467
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 197,364 −49,596
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 196,875 −49,439
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 140 −148
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 349 −9
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 184 −8
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 90,394 17,745
5.1 Saistības pret valdību 83,139 18,163
5.2 Pārējās saistības 7,255 −418
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 58,072 −372
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 888 126
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,348 247
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,348 247
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 142,150 2,657
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,820 403
Kopā pasīvi 1,405,859 −27,331
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem