Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 25ης Απριλίου 2008

29 Απριλίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 25 Απριλίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 18 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 153,4 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου. Στις 24 Απριλίου 2008, μια πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ έληξε και μια νέα πράξη διακανονίστηκε με διάρκεια 28 ημερών. Οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο προσωρινής συμφωνίας αμοιβαίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε 109,4 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1,5 δισεκ. ευρώ σε 664,3 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 18,1 δισεκ. ευρώ σε 83,1 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 31,3 δισεκ. ευρώ σε 467,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 23 Απριλίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 204,5 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 173 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,3 δισεκ. την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 49,4 δισεκ. ευρώ σε 196,9 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 209.643 −18
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 138.660 472
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 8.754 0
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 129.906 472
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 40.142 −339
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.890 114
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.890 114
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 468.020 −31.505
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 173.000 −31.500
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 295.001 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 18 −5
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 34.832 193
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 109.350 48
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.592 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 350.730 3.704
Σύνολο ενεργητικού 1.405.859 −27.331
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 664.260 1.467
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 197.364 −49.596
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 196.875 −49.439
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 140 −148
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 349 −9
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 184 −8
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 90.394 17.745
5.1 Γενική κυβέρνηση 83.139 18.163
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.255 −418
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 58.072 −372
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 888 126
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.348 247
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 19.348 247
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.148 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 142.150 2.657
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 156.231 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.820 403
Σύνολο παθητικού 1.405.859 −27.331
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου