Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 april 2008

29 april 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 25 april 2008 was de daling van EUR 18 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 153,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties. Op 24 april 2008 verviel een in Amerikaanse dollars luidende liquiditeitsverschaffende transactie en werd een nieuwe transactie, met een looptijd van 28 dagen, verrekend. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) bleven vrijwel onveranderd op EUR 109,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,5 miljard naar EUR 664,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 18,1 miljard naar EUR 83,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 31,3 miljard naar EUR 467,5 miljard. Op woensdag 23 april 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 204,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 173 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 49,4 miljard naar EUR 196,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.643 −18
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 138.660 472
2.1 Vorderingen op het IMF 8.754 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 129.906 472
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 40.142 −339
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.890 114
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.890 114
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 468.020 −31.505
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 173.000 −31.500
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 295.001 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 18 −5
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 34.832 193
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 109.350 48
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.592 0
9 Overige activa 350.730 3.704
Totaal activa 1.405.859 −27.331
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 664.260 1.467
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 197.364 −49.596
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 196.875 −49.439
2.2 Depositofaciliteit 140 −148
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 349 −9
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 184 −8
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.394 17.745
5.1 Overheid 83.139 18.163
5.2 Overige verplichtingen 7.255 −418
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.072 −372
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 888 126
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.348 247
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.348 247
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 142.150 2.657
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.820 403
Totaal passiva 1.405.859 −27.331
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media