Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 april 2008

29 april 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 25 april 2008 motsvarade minskningen på 18 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 153,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner. Den 24 april förföll en likvidiserande transaktion i US-dollar och ersattes med en ny med en löptid på 28 dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrad på 109,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 664,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 18,1 miljarder EUR till 83,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 31,3 miljarder EUR till 467,5 miljarder EUR. Onsdagen den 23 april 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 204,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 173 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 49,4 miljarder EUR till 196,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.643 −18
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 138.660 472
2.1 Fordringar på IMF 8.754 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 129.906 472
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 40.142 −339
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.890 114
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.890 114
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 468.020 −31.505
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 173.000 −31.500
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 295.001 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 18 −5
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.832 193
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 109.350 48
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.592 0
9 Övriga tillgångar 350.730 3.704
Summa tillgångar 1.405.859 −27.331
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 664.260 1.467
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 197.364 −49.596
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 196.875 −49.439
2.2 Inlåningsfacilitet 140 −148
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 349 −9
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 184 −8
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 90.394 17.745
5.1 Offentliga sektorn 83.139 18.163
5.2 Övriga skulder 7.255 −418
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 58.072 −372
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 888 126
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.348 247
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.348 247
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 142.150 2.657
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.820 403
Summa skulder 1.405.859 −27.331
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media