Menu

Професионална етика в ЕЦБ

ЕЦБ е решена да поддържа среда на почтеност, добро административно управление и най-високи етични стандарти.

Високопоставените длъжностни лица и служителите ни изпълняват задълженията си безпристрастно и съвестно и се придържат към поведение, което подобава на ЕЦБ като институция на Европейския съюз.

„Силната институционална култура трябва да се допълва от силна етична култура.“

Марио Драги

Какво разбираме под етика в ЕЦБ?

За нас в ЕЦБ поведението се ръководи от етични принципи и правила, изложени в Етичната рамка за всички служители и Кодекса за поведение за високопоставени служители на ЕЦБ.

Конфликти на интереси
Правилният подход към конфликтите на интереси е може би най-важният принцип на етичното поведение. Той е пряко свързан с почтеността, която ценим високо, и стои в основата на много други елементи от нашите етични правила. Тези правила очертават принципи и норми на поведение за избягване на ситуации, които пораждат или могат да бъдат възприети като пораждащи конфликти на интереси. Всички високопоставени длъжностни лица и служители на ЕЦБ трябва да изпълняват професионалните си задължения безпристрастно и обективно.
Подаръци и покани

С цел избягване дори на съмнение за конфликт на интереси на служителите по принцип не е разрешено да приемат никакви облаги във връзка с длъжността си в ЕЦБ. Това правило важи с особена сила, когато служителите влизат във взаимодействие с частния сектор, поднадзорни банки и настоящи или потенциални доставчици. Ограничението важи за всички облаги независимо от естеството им, включително подаръци и покани.

От високопоставените служители се очаква също така да съблюдават принципите на независимост и безпристрастност и да избягват конфликтите на интереси, свързани с приемане на облаги. Все пак поради важната им роля и функция е позволено да приемат някои жестове на гостоприемство и подаръци със символична стойност.

Външни дейности

Служителите са длъжни да поискат разрешение, преди да започнат да извършват каквато и да е външна дейност с трудов характер или дейност, която не може категорично да се определи като хоби. Целта е да се гарантира, че въпросната дейност не поражда конфликт на интереси.

Високопоставените длъжностни лица ежегодно докладват всякакви дейности, които са извършвали в служебно или лично качество, в своите декларации за интереси.

След напускане на ЕЦБ

В някои случаи високопоставените длъжности лица и служителите на ЕЦБ са задължени да спазят изчаквателен период след напускане. Това означава, че в зависимост от длъжността им в ЕЦБ може да се наложи да изчакат известно време, преди да постъпят на нова работа, за да избегнат незабавното преминаване от публичния към частния сектор. Тези ограничения важат най-вече за ръководния състав и служителите от банковия надзор, за които са приложими изчаквателни периоди до две години.

В допълнение към тази мярка задълженията на високопоставените длъжностни лица и на служителите на ЕЦБ за запазване на професионална тайна остават в сила и след напускането им. Те нямат право да оповестяват каквато и да е непублична информация, която са научили в хода на изпълнение на служебните си задължения. Контролът за съответствие с изискванията за частните финансови сделки на високопоставените длъжностни лица и служителите на ЕЦБ продължава да се изпълнява през определен период след напускането им.

Обществени поръчки

Служителите на ЕЦБ са задължени да изпълняват процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с конкретни правила и разпоредби и при спазване на принципите за обективност, неутралност, прозрачност и справедливост. От тях се очаква също така да избягват конфликти на интереси и да съобщават, когато възникнат такива. Затова служителите, които участват в процедури за възлагане на обществени поръчки, трябва да подпишат удостоверение, че са разбрали правилата за избягване на конфликти на интереси и не се намират в такъв конфликт с потенциални участници в търга.

Подбор на персонал

Нашите процедури за подбор на персонал включват оценка за наличие на конфликт на интереси, свързан с предходните трудови правоотношения на кандидата и личните му взаимоотношения с настоящи служители на ЕЦБ.

Взаимодействие с външни лица

Служителите и високопоставените длъжностни лица трябва да съблюдават предпазливост и прозрачност, когато решават с кого се срещат, кога се провежда срещата и какво се казва на нея. От високопоставените длъжностни лица и служителите се очаква да спазват ръководни принципи и конкретни вътрешни правила по отношение на ангажименти за лекции и изказвания и на участия в заседания.

Графиците на срещите на членовете на Управителния съвет, Изпълнителния съвет и Надзорния съвет на ЕЦБ се публикуват редовно в интерес на прозрачността и задължението за отчетност.

Графиците на останалите членове на Управителния съвет и Надзорния съвет са публикувани на уебсайтовете на съответните национални централни банки или национални надзорни органи.

Частни финансови дейности

На служителите и високопоставените длъжностни лица е изрично забранено да се възползват от вътрешна информация за извършване на частни финансови сделки или за съветване на трети лица относно извършването на такива сделки. ЕЦБ е въвела строги и подробни правила относно частните финансови сделки. Те включват насоки за деклариране на данни за банкови сметки и за съобщаване и искане на разрешение за извършване на финансови сделки. Спазването на тези правила е предмет на строг контрол.

Прилагане на етичните принципи на всички нива

Всички служители и високопоставени длъжностни лица в ЕЦБ са лично отговорни за спазването на етичните правила. За да се прилагат правилно и последователно, тези правила трябва да бъдат подкрепени с работещи механизми и процедури за контрол и отчитане.

За тази цел от висшето ръководство се изисква да попълват декларации за спазване на кодекса за поведение и декларации за интереси, в които се включва информация за предходни трудови правоотношения, частни дейности и финансови интереси.

Следните два органа изпълняват ключова роля за осигуряване на спазването на етичните правила:

Комитет по етика

Специализираният Комитет по етика предоставя консултации и насоки на високопоставените длъжностни лица в ЕЦБ и осигурява правилното и цялостно прилагане на етичните правила на практика.

Комитетът се състои от трима външни членове – лица, ползващи се с добро име и безспорна независимост, които са добре запознати с целите, задачите и управлението на ЕЦБ, Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), Евросистемата и европейския банков надзор. Председател на Комитета е Патрик Хонахън и в него участват още двама външни членове: Вирджиния Кантър и Ерки Лийканен.

Служба за съответствие и управление

Службата за съответствие и управление предоставя насоки и консултации на служителите, привлича вниманието към етични въпроси и следи за спазването на Етичната рамка.

Службата провежда редовни обучения за служителите на ЕЦБ с цел поддържане на етична среда и задълбочаване на разбирането им за основанията за етичните правила. Това им помага да разбират и възприемат етичните си отговорности, както и да си създадат етични навици в мисленето, реакциите и вземането на решения.

Какво означава етиката за Евросистемата и европейския банков надзор?

През последните години сред обществеността се наблюдава повишена чувствителност към етичните правила и въпросите, свързани с административното управление, особено след установяването на европейския банков надзор. За да се ограничи съответният репутационен риск, Управителният съвет взе решение за установяване на адекватна и обща култура на административна етика в отговор на тази повишена чувствителност. Целта е опазване на интегритета на ЕЦБ, ЕСЦБ, Евросистемата и европейския банков надзор.

Ето защо Управителният съвет установи определени етични норми за всички централни банки от Евросистемата и за европейския банков надзор. Тези правила се отнасят най-вече до предотвратяване на злоупотреби с вътрешна информация, справяне с конфликти на интереси и приемане на подаръци и покани.

Оперативната група на служителите по етичните въпроси и съответствието, която се състои от ръководители на звена по съответствие или по етични въпроси от Евросистемата и европейския банков надзор, помага – въз основа на натрупания практически опит – за продължаващото усъвършенстване и хармонизация на нормите за етика и съответствие.