Menu

Водещи принципи при връзките с обществеността за високопоставени служители на Европейската централна банка

(съгласно член 8 от Кодекса за поведение)

Преамбюл

Членовете на Управителния съвет, Изпълнителния съвет и Надзорния съвет (наричани по-долу „членовете на висши органи на Европейската централна банка (ЕЦБ)“) се подчиняват на и действат в съответствие със съществуващите правила, определен по-конкретно в Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ, както и в Кодекса за поведение за високопоставени служители на ЕЦБ.

Членовете на висши органи на ЕЦБ отдават голямо значение на ясната, ефективна и навременна комуникация на стратегическите и политическите решения на ЕЦБ, както и на въпросите, свързани с тяхното изпълнение. Комуникационната политика на ЕЦ е съществена част от нейните задължения за отчетност и добро управление като независим паричен и надзорен орган. Редовните контакти и взаимодействие с членове на обществеността, частния сектор, академичните среди, групите по интереси, представителните организации и гражданското общество осигурява съответния принос и информацията, които спомагат за разбирането на динамиката на икономиката, финансовите пазари и банковия сектор, както и по-широкия социален контекст.

Тази двупосочна комуникация се основава на открит, прозрачен и редовен диалог и дебати между членовете на висши органи и обществеността, както и специализираните общности.

Ръководни принципи

Ръководени от ценностите на почтеността и прозрачността, членовете на висши органи на ЕЦБ и заместниците с настоящото потвърждават своето намерение да се придържат към следните принципи при взаимодействието им с представители на частния сектор, академичните среди, групите по интереси, представителните организации и гражданското общество:[1]1

Първо, членовете на висши органи на ЕЦБ и заместниците опазват поверителната информация в съответствие с техните задължения и прилагат изключителна предпазливост при избора на ангажименти за изявления на външни събития, за да се избягват изяви, при които чувствителна за пазара информация не може да бъде достъпна до възможно най-широк кръг от обществеността по същото време. За тази цел те:

  • приемат ангажименти за изявления на събития, на които техните забележки са потенциално чувствителни за пазара, само ако тези забележки са публикувани на уебсайта на съответната институция, по принцип в началото на изказването, ако събитието може да бъде наблюдавано и проследено пряко от широката общественост (напр. пряко излъчване по интернет) или ако на събитието присъстват представители на медиите, които могат да предават репортаж в реално време. Ангажименти за изявления по общи или академични теми, при което не се разкрива чувствителна за пазара информация, не се засягат от тази разпоредба;
  • следва да се въздържат от излагане на необществено място пред институции, дружества или лица, които биха могли да извлекат полза от такава информация, на лични възгледи относно състоянието на икономиката или на финансовия сектор, свързани с бъдещата позиция на паричната политика или с надзорни въпроси[2], които все още не са изразявани публично; и
  • се стремят да гарантират при подбора на своите ангажименти за изявления, че приемането на такива покани не се счита за предоставяне на организатора на предимство на престиж пред конкуренти или на възможност за извличане на търговска изгода от явните изключителни контакти с членовете на висши органи на ЕЦБ и заместниците.

Второ, когато разглеждат покани за изяви на необществени събития или за приемане на двустранни срещи, напр. с банкери, представители на сектора или с групи със специален интерес или застъпнически групи, членовете на висши органи на ЕЦБ и заместниците осигуряват, че няма да се разгласява чувствителна за пазара информация.

Като допълнителна предпазна мярка и като общо правило член на персонала на съответната институция или структура следва да придружава члена на висшия орган на ЕЦБ или заместника на необществени събития, където се предвижда обсъждане на бъдещата парична политика или надзорни/регулаторни въпроси, както и на двустранни срещи, освен ако това противоречи на интересите на институцията или структурата, защитавайки по този начин „необходимостта от слушане“ на членовете на висши органи на ЕЦБ или на заместниците.

Трето, за повишаване на прозрачността и отчетността членовете на висши органи на ЕЦБ следва като общо правило да включват информация относно техните срещи с външни лица в техните публикувани календари за срещи, доколкото тази информация касае тяхната роля на членове на висши органи на ЕЦБ.

Четвърто, членовете на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет, както и техните заместници препотвърждават своето намерение да се придържат към принципа на периода на мълчание, при което изказвания и публични забележки, извършени в седемдневния период преди всяко насрочено заседание на Управителния съвет, не могат да бъдат такива, че да повлияят на очакванията относно предстоящите решения в областта на паричната политика. По същия начин членовете на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет няма да се срещат и няма да дават изявления през този период пред медиите, участниците на пазара или пред други групи по интереси по въпроси, свързани с паричната политика, като следва незабавно да уведомяват звената по комуникации и спазване на правилата, в случай че непреднамерено са извършили това

[1] Тези ръководни принципи не се прилагат по отношение на диалога с публични органи.
[2] Това не се прилага по отношение на надзорен диалог, т.е. диалог с поднадзорни лица по надзорни въпроси във връзка с поднадзорната институция.