Menu

Az Európai Központi Bank vezető tisztségviselőinek szóló, külső kommunikációra vonatkozó vezérelvek

(a Magatartási kódex 8. cikke alapján)

Bevezetés

A Kormányzótanács, az Igazgatóság és a Felügyeleti Testület tagjai (az Európai Központi Bank (EKB) magas szintű szerveinek tagjai) a különösen a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányában és az EKB vezető tisztségviselőinek szóló Magatartási kódexben meghatározott fennálló szabályok hatálya alá tartoznak és azoknak megfelelően járnak el.

Az EKB magas szintű szerveinek tagjai nagy fontosságot tulajdonítanak az EKB stratégiája és politikai döntései, valamint a végrehajtásukhoz kapcsolódó kérdések egyértelmű, hatékony és kellő időben történő kommunikációjának. Az EKB kommunikációs politikája lényeges részét képezi annak az elkötelezettségnek, amelyet a bank mint független monetáris és felügyeleti szerv az elszámoltathatóságért és helyes szervezetirányításért vállal. A nyilvánosság, a magánszektor, a tudományos intézmények, az érdekcsoportok, az érdekképviseleti szervezetek és a civil társadalom képviselőivel való rendszeres kapcsolattartás és interakció olyan fontos hozzájárulást és információt biztosít, amely segíti a gazdaság, a pénzügyi piacok és a banki ágazat dinamikájának, valamint a tágabb társadalmi összefüggéseknek a megértését.

Ez a kétirányú kommunikáció a magas szintű szervek tagjai és a nyilvánosság, továbbá a szakmai közönség között folyó nyílt, átlátható és rendszeres párbeszéden és vitán alapul.

Vezérelvek

Az integritás és az átláthatóság értékei által vezérelve az EKB magas szintű szerveinek tagjai és helyetteseik ezúton megerősítik a következő elvek betartását a magánszektorral, a tudományos intézményekkel, az érdekcsoportokkal, az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal való interakció során:[1]

Először, az EKB magas szintű szerveinek tagjai és helyetteseik kötelezettségeiknek megfelelően védik a bizalmas információkat, és rendkívül körültekintően járnak el a külső rendezvényekre való beszédfelkérések kiválasztása során, hogy még a látszatát is kerüljék annak, hogy a legszélesebb nyilvánosság számára nem azonos időpontban állnak rendelkezésre a piaci szempontból esetlegesen érzékeny információk. Ennek érdekében:

  • csak akkor vállalnak beszédfelkérést olyan rendezvényen, amelyen hozzászólásuk piaci szempontból esetlegesen érzékenynek tekinthető, ha az általuk elmondottakat - főszabály szerint az előadás kezdetén - közzéteszik az érintett intézmény honlapján, vagy ha a nagyközönség közvetlenül (például élő internetes közvetítés útján) nyomon követheti a rendezvényt, vagy ha a rendezvényen részt vesznek a média olyan képviselői, akik valós időben közvetítenek. Ez a rendelkezés nem érinti a piaci szempontból érzékeny információ közzétételével nem járó, általános vagy tudományos jellegű kérdésekkel foglalkozó beszédfelkéréseket.
  • tartózkodnak attól, hogy nem nyilvánosan bármely intézménynek, társaságnak vagy személynek, amely vagy aki hasznot húzhat az ilyen információból, személyes véleményt nyilvánítsanak a gazdaság vagy a pénzügyi szektor monetáris politika jövőbeli irányvonala tekintetében lényeges helyzetéről vagy felügyeleti kérdésekről[2], amelyeket még nem tettek közzé; és
  • a beszédfelkéréseik kiválasztása során annak biztosítására törekednek, hogy a meghívás elfogadását ne lehessen úgy értelmezni, hogy az presztízselőnyt biztosít a szervezőknek a versenytársakkal szemben, vagy kereskedelmi előnyt nyújthat az EKB magas szintű szerveinek tagjaival és helyetteseikkel ápolt kizárólagosnak vélhető kapcsolatból.

Másodszor, a nem nyilvános rendezvényekre szóló beszédfelkéréseknek, vagy a például bankárokkal, ágazati képviselőkkel, vagy érdek- és tanácsadói csoportokkal való kétoldalú találkozókra való felkérések elfogadásának mérlegelése során az EKB magas szintű szerveinek tagjai és helyetteseik biztosítják, hogy nem közölnek piaci szempontból érzékeny információkat.

További biztosítékként és főszabály szerint az érintett intézmény vagy szervezet személyzetének egy tagja elkíséri az EKB magas szintű szervének tagját vagy helyettesét azokra a nem nyilvános rendezvényekre, ahol a jövőbeli monetáris politikára vonatkozó vagy felügyeleti/szabályozói kérdéseket vitatnak meg, valamint a kétoldalú találkozókra, kivéve, ha ez ellentétes az intézmény vagy szervezet érdekével, védelemben részesítve ezáltal az EKB magas szintű szervei tagjainak és helyetteseiknek azt az „igényét, hogy meghallgassanak másokat”.

Harmadszor, az átláthatóság és az elszámoltathatóság fokozása érdekében az EKB magas szintű szerveinek tagjai főszabály szerint feltüntetik a külső felekkel való találkozókra vonatkozó információkat a közzétett naptárjukban, amennyiben az ilyen információ az EKB magas szintű szerveinek tagjaként betöltött szerepükhöz kapcsolódik.

Negyedszer, a Kormányzótanács és az Igazgatóság tagjai és helyetteseik újfent megerősítik, hogy betartják a nyilatkozatcsend elvét, aminek értelmében a Kormányzótanács tervezett monetáris politikai üléseit megelőző hét napban beszédeikkel és nyilatkozataikkal nem befolyásolhatják a soron következő monetáris politikai döntésekkel kapcsolatos várakozásokat. Hasonlóképpen a Kormányzótanács és az Igazgatóság tagjai ezen időszak alatt nem találkoznak a média képviselőivel, a piaci szereplőkkel és egyéb külső érdekeltekkel, és nem beszélnek előttük monetáris politikai kérdésekről. Amennyiben ez nem szándékosan mégis előfordul, azonnal értesítik erről intézményük kommunikációs és jogkövetés területén illetékes szakterületeit.

[1] E vezérelvek nem alkalmazandók a hatóságokkal folytatott párbeszédre.
[2] Ez nem alkalmazandó a felügyeleti párbeszédekre, vagyis a felügyelt intézmény tekintetében a felügyelt szervezetekkel felügyeleti kérdésekben folytatott párbeszédekre.