Menu

Základné zásady externej komunikácie pre vysokopostavených úradníkov Európskej centrálnej banky

(podľa článku 8 kódexu správania)

Preambula

Členovia Rady guvernérov, Výkonnej rady a Rady pre dohľad (ďalej len „členovia orgánov Európskej centrálnej banky (ECB) na vysokej úrovni“) sú povinní dodržiavať existujúce pravidlá vymedzené najmä v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky a v kódexe správania pre vysokopostavených úradníkov ECB.

Členovia orgánov ECB na vysokej úrovni pripisujú veľký význam jednoznačnej, účinnej a správne načasovanej komunikácii týkajúcej sa stratégie a menovopolitických rozhodnutí ECB, ako aj otázok súvisiacich s ich realizáciou. Komunikačná politika ECB ako nezávislého menového orgánu a orgánu dohľadu je neoddeliteľnou súčasťou jej zodpovednosti a záväzkov v oblasti správneho riadenia. Pravidelný kontakt a vzájomná komunikácia s verejnosťou, súkromným sektorom, akademickou obcou, záujmovými skupinami, profesijnými združeniami a občianskou spoločnosťou sú zdrojom relevantných podnetov a informácií, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť vývoj hospodárstva, finančných trhov a bankového sektora a širšie spoločenské súvislosti.

Táto obojsmerná komunikácia je založená na otvorenom, transparentnom a pravidelnom dialógu medzi členmi orgánov ECB na vysokej úrovni a verejnosťou či odborným publikom.

Základné zásady

V súlade s hodnotami integrity a transparentnosti členovia orgánov ECB na vysokej úrovni a náhradníci týmto potvrdzujú, že budú dodržiavať nasledujúce zásady komunikácie so zástupcami súkromného sektora, akademickej obce, záujmových skupín, profesijných združení a občianskej spoločnosti:[1]

Po prvé členovia orgánov ECB na vysokej úrovni a náhradníci budú v súlade so svojimi povinnosťami ochraňovať dôverné informácie a uplatňovať maximálnu obozretnosť pri výbere vystúpení na externých podujatiach, aby v žiadnom prípade nevznikol dojem, že informácie potenciálne citlivé pre trhy nie sú súčasne k dispozícii aj najširšej verejnosti. Členovia orgánov ECB na vysokej úrovni a náhradníci preto:

  • môžu prijímať pozvania na vystúpenia na podujatiach, na ktorých by ich vyjadrenia mohli byť prípadne citlivé pre finančné trhy, len ak budú tieto vyjadrenia v zásade už v čase začatia prejavu zverejnené na webovom sídle príslušnej inštitúcie, alebo ak predmetné podujatie môže priamo monitorovať a sledovať široká verejnosť (napr. prostredníctvom živého internetového vysielania), alebo ak podujatie prebieha v prítomnosti zástupcov médií, ktorí o ňom môžu informovať v reálnom čase. Na prejavy so všeobecnou alebo akademickou tematikou, ktoré neobsahujú informácie citlivé pre trhy, sa táto podmienka nevzťahuje;
  • nesmú žiadnej inštitúcii, obchodnej spoločnosti ani osobe, ktoré by z takýchto informácií mohli mať prospech, neverejne poskytovať osobné názory na stav hospodárstva alebo finančného sektora relevantné pre budúce nastavenie menovej politiky alebo záležitostí v oblasti dohľadu[2], pokiaľ takéto názory už neboli vyjadrené verejne a
  • pri výbere pozvaní na vystúpenia sa budú snažiť zabezpečiť, aby prijatie takéhoto pozvania nenavodilo dojem, že tým organizátor získava výhodu oproti konkurencii či možnosť obchodného prospechu zo zdanlivo exkluzívnych vzťahov s členmi orgánov ECB na vysokej úrovni a náhradníkmi.

Po druhé pri posudzovaní pozvaní na vystúpenia na neverejných podujatiach alebo pozvaní na bilaterálne stretnutia, napr. s predstaviteľmi bánk, odvetvia alebo záujmových a lobistických skupín, členovia orgánov ECB na vysokej úrovni a náhradníci zabezpečia, aby nedošlo k poskytnutiu žiadnych informácií citlivých pre trhy.

Na zabezpečenie dodatočnej ochrany by mal člena orgánu ECB na vysokej úrovni alebo jeho náhradníka navyše na neverejných podujatiach, na ktorých sa majú prerokovávať otázky týkajúce sa budúcich záležitosti v oblasti menovej politiky alebo výkonu dohľadu či regulácie, ako aj na bilaterálnych stretnutiach v zásade sprevádzať zamestnanec príslušnej inštitúcie alebo príslušného subjektu, ak to nie je v rozpore so záujmami tejto inštitúcie alebo tohto subjektu, čím by sa pre členov orgánov ECB na vysokej úrovni alebo náhradníkov zabezpečila ich „potreba počúvať“.

Po tretie s cieľom zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť členovia orgánov ECB na vysokej úrovni v zásade zahrnú informácie o stretnutiach s tretími osobami do svojich zverejnených kalendárov stretnutí v rozsahu, v akom tieto informácie súvisia s ich funkciou člena orgánu ECB na vysokej úrovni.

Po štvrté členovia Rady guvernérov a Výkonnej rady a ich náhradníci potvrdzujú svoj záväzok dodržiavať pravidlo „tichého obdobia“, podľa ktorého vystúpenia a verejné prejavy uskutočnené počas siedmich dní pred zasadnutiami Rady guvernérov venovanými menovej politike nesmú obsahovať vyjadrenia, ktoré by mohli ovplyvniť očakávania týkajúce sa plánovaných rozhodnutí menovej politiky. V súvislosti so záležitosťami menovej politiky sa členovia Rady guvernérov a Výkonnej rady zároveň nebudú počas tohto obdobia stretávať ani komunikovať s médiami, účastníkmi trhu či inými externými zainteresovanými stranami a v prípade neúmyselného porušenia tohto pravidla informujú oddelenie komunikácie a oddelenie pre kontrolu dodržiavania pravidiel svojej inštitúcie.

[1] Tieto základné zásady sa nevzťahujú na komunikáciu s orgánmi verejnej moci.
[2] To sa nevzťahuje na komunikáciu v rámci výkonu dohľadu, t. j. komunikáciu s dohliadanými subjektmi týkajúcu sa otázok súvisiacich s dohľadom nad predmetnou inštitúciou.