Menu

Euroopa Keskpanga kõrgetasemeliste töötajate välissuhtluse üldpõhimõtted

(vastavalt tegevusjuhendi artiklile 8)

Sissejuhatus

EKP nõukogu, juhatuse ja järelevalvenõukogu liikmed (edaspidi „Euroopa Keskpanga (EKP) kõrgetasemeliste organite liikmed) on kohustatud järgima kehtivad reegleid, mis on sätestatud eelkõige Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas ning EKP kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhendis.

EKP kõrgetasemeliste organite liikmed omistavad suurt tähtsust EKP strateegiliste ja poliitikaotsuste ning nende rakendamisega seotud küsimuste selgele, tõhusale ja õigeaegsele kommunikatsioonile. EKP kommunikatsioonipoliitika on EKP kui sõltumatu raha- ja järelevalveasutuse demokraatliku vastutuse ja hea haldusega seotud kohustuste oluline osa. Regulaarsed kontaktid ja suhtlemine üldsusega, erasektoriga, akadeemiliste asutustega, huvirühmadega, esindusorganisatsioonidega ja kodanikuühiskonnaga võimaldavad saada asjakohast sisendit ja teavet, mis aitab mõista majanduse, finantsturgude ja pangandussektori dünaamikat ning laiemat sotsiaalset konteksti.

Selline kahesuunaline suhtlus põhineb avatud, läbipaistval ja regulaarsel dialoogil ning aruteludel kõrgetasemeliste organite liikmete ning üldsuse ja sihtauditooriumide vahel.

Juhtpõhimõtted

Väärtustades usaldusväärsust ja läbipaistvust kinnitavad kõrgetasemeliste EKP organite liikmed käesolevaga erasektoriga, akadeemiliste asutustega, huvirühmadega, esindusorganisatsioonidega ja kodanikuühiskonnaga suhtlemisel järgmiste põhimõtete järgimist:[1]

Esiteks peavad kõrgetasemeliste EKP organite liikmed tagama vastavalt oma kohustustele teabe konfidentsiaalsuse ja rakendama äärmist hoolikust seoses sõnavõttudega välissündmustel ning mitte jätma muljet, et potentsiaalselt turutundlik teave ei ole samaaegselt kättesaadav laiemale üldsusele. Selleks nad:

  • nõustuvad sõna võtma üritustel, kus nende avaldused võivad olla potentsiaalselt turutundlikud, ainult juhul, kui sõnavõtud avaldatakse nende vastavate institutsioonide veebisaitidel põhimõtteliselt sõnavõtu algushetkel, või kui üldsus saab üritust vahetult jälgida (nt otseülekande teel veebis) või kui üritusel osalevad ajakirjanikud, kes saavad edastada teavet reaalajas. Eeltoodu ei mõjuta sõnavõtte üldistel akadeemilistel teemadel, mille puhul turutundlikku teavet ei avaldata;
  • ei avalda mitteavalikus  kontekstis mis tahes asutusele, äriühingule või isikule, kes võib sellest kasu saada, isiklikke seisukohti majandus- või finantsolukorra kohta, millel võib olla tähtsust tulevase rahapoliitika või järelevalvega seotud küsimustes[2] ja mida ei ole veel avalikult väljendatud; ja
  • püüab sõnavõtuks nõusolekut andes tagada, et nende poolt kutse vastuvõtmist ei tajuta kui ürituse korraldajale prestiižieelise andmist konkurentide ees, mis võimaldab tal saada majanduslikku kasu tänu näivalt eksklusiivsetele kontaktidele EKP kõrgetasemeliste organite liikmete ja asendajatega.

Teiseks, kaaludes sõnavõtukutseid mitteavalikele üritustele või osalemiskutseid kahepoolsetele kohtumistele, nt pankuritega, majandusharu esindajatega, erihuvirühmadega või huvikaitsjatega, peavad EKP kõrgetasemeliste organite liikmed tagama, et nad ei avalda turutundlikku teavet.

Lisatagatisena ning üldreeglina, kui see ei ole asjaomase institutsiooni või üksuse huvidega vastuolus, peab EKP kõrgetasemelise organi liiget või asendusliiget mitteavalike üritustel, kus arutatakse tulevase rahapoliitika ja või järelevalve/õigusloome küsimusi, ja kahepoolsetel kohtumistel saatma vastava institutsiooni või üksuse töötaja, kaitstes sellega EKP kõrgetasemeliste organite liikmeid või asendusliikmeid kuulamisvajaduse (need to listen) põhimõtet arvestades.

Kolmandaks, EKP kõrgetasemeliste organite liikmed või asendusliikmed peavad läbipaistvuse ja demokraatliku vastutuse edendamiseks üldreeglina avalikustama teabe kohtumiste kohta kolmandate osapooltega oma avalikes kohtumiste kalendrites, niivõrd kui selline teave on seotud nende rolliga EKP kõrgetasemeliste organite liikmetena.

Neljandaks, EKP nõukogu ja juhatuse liikmed ja nende asendusliikmed kinnitavad veelkord, et nad järgivad vaikimisperioodi põhimõtet, mille kohaselt ei tohi nende sõnavõtud ja avalikud avaldused seitsme päeva jooksul enne EKP nõukogu korralist rahapoliitika koosolekut olla sellised, mis võivad mõjutada ootusi tehtavate rahapoliitika otsuste suhtes.  Samamoodi ei kohtu ega suhtle EKP nõukogu ja juhatuse liikmed nimetatud ajal meedia, turuosaliste ega muude rahapoliitika huvi omavate kolmandate isikutega ning peavad viivitamatult teavitama oma institutsiooni kommunikatsiooni ja vastavuskontrolliga tegelejaid, kui nad seda tahtmatult teevad.

[1] Käesolevaid juhtpõhimõtteid ei kohaldada suhtlemisel ametiasutustega.
[2] Seda ei kohaldata järelevalvealaste aruteludele st aruteludele järelevalve alla kuuluvate üksustega nende järelevalvet puudutavates küsimustes.