Menu

Opća načela za vanjsku komunikaciju za visoke dužnosnike Europske središnje banke

(u skladu s člankom 8. Kodeksa ponašanja)

Preambula

Na članove Upravnog vijeća, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: „članovi tijela na visokoj razini Europske središnje banke (ESB-a)“) primjenjuju se postojeća pravila te oni djeluju u skladu s tim pravilima, posebno kako je utvrđeno u Statutu Europskog sustava središnjih banaka i ESB-a te u Kodeksu ponašanja za visoke dužnosnike ESB-a.

Članovi tijela na visokoj razini ESB-a pridaju veliku važnost jasnom, djelotvornom i pravodobnom obavještavanju o odlukama ESB-a glede strategije i politike, kao i pitanjima povezanim s provedbom tih odluka. Komunikacijska politika ESB-a, neovisnog monetarnog i nadzornog tijela, ključan je dio njegove odgovornosti i obveza dobrog upravljanja. Redovitim kontaktom i interakcijom s predstavnicima javnosti, predstavničkih udruga i civilnog društva stječu se važni podatci i informacije koji pomažu članovima Izvršnog odbora u razumijevanju dinamike gospodarstva i financijskih tržišta te njezina šireg društvenog konteksta. Ta se dvosmjerna komunikacija temelji na otvorenim, transparentnim i redovitim dijalozima i raspravama između članova tijela na visokoj razini i javnosti te stručne publike.

Opća načela

Vodeći se vrijednostima integriteta i transparentnosti, članovi tijela na visokoj razini ESB-a i zamjenici ovim potvrđuju da će se pridržavati sljedećih načela u interakciji s privatnim sektorom, akademskom zajednicom, interesnim skupinama, predstavničkim udrugama i predstavnicima civilnog društva:[1]

Prvo, članovi tijela na visokoj razini ESB-a i zamjenici čuvaju povjerljive informacije u skladu sa svojim obvezama i iznimno su oprezni pri prihvaćanju poziva za održavanje govora na vanjskim događajima kako  se ne bi stvorio dojam da informacije koje bi mogle biti tržišno osjetljive  nisu istodobno dostupne najširoj javnosti. U tu svrhu, obvezuju se:

  • prihvaćaju pozive za održavanje govora na događajima na kojima njihove izjave mogu biti tržišno osjetljive samo ako su te izjave već objavljene na mrežnim stranicama njihovih odnosnih institucija, u načelu u trenutku početka govora ili ako javnost može izravno pratiti događaj (na primjer putem mrežnog prijenosa), ili ako događaju prisustvuju predstavnici medija koji mogu izravno izvještavati s događaja, pri čemu se ta odredba ne odnosi na govore opće ili akademske tematike u kojima ne dolazi do otkrivanja tržišno osjetljivih informacija
  • ne daju osobna mišljenja na nejavnim mjestima o stanju u gospodarstvu ili u financijskom sektoru, koja su važna za budući stav monetarne politike ili nadzornih pitanja[2], a prethodno nisu bila izrečena u javnosti, institucijama, poduzećima ili osobama koji bi na temelju tih informacija mogli ostvariti dobit
  • pri odabiru događaja na kojima će održati govor nastoje da se prihvaćanje poziva ne shvati kao davanje posebne prednosti organizatoru pred konkurentom ili omogućavanje ostvarenja financijske koristi od naočigled ekskluzivnih kontakata s članovima Izvršnog odbora.

Drugo, pri razmatranju poziva za održavanje govora na događajima koji nisu javni ili prilikom prihvaćanja poziva za sudjelovanje na bilateralnim sastancima s, primjerice, bankarima, sektorskim organizacijama ili posebnim interesnim skupinama i skupinama za zastupanje interesa, članovi tijela na visokoj razini ESB-a i zamjenici će osigurati da ne dođe do otkrivanja tržišno osjetljivih informacija.

Kao dodatna zaštitna mjera i kao opće pravilo, član osoblja odnosne institucije ili subjekta trebao bi pratiti člana tijela na visokoj razini ESB-a ili zamjenika na događaje koji nisu javni na kojima će se raspravljati o pitanjima buduće monetarne politike ili pitanjima u vezi nadzora/regulatornim pitanjima, i na bilateralne sastanke, osim ako je to protivno interesu institucije ili subjekta, čime se štiti „potreba slušanja" članova tijela na visokoj razini ESB-a ili njihovih zamjenika.

Treće, kako bi se povećala transparentnost i odgovornost, članovi tijela na visokoj razini ESB-a u pravilu uključuju informacije o svojim sastancima s vanjskim stranama u svojim objavljenim kalendarima sastanaka, u mjeri u kojoj se te informacije odnose na njihovu ulogu članova tijela na visokoj razini ESB-a.

Četvrto, članovi Upravnog vijeća i Izvršnog odbora, i njihovi zamjenici, ponovno potvrđuju da će se pridržavati načela tihog razdoblja, u skladu s kojim u razdoblju od sedam dana prije svakog najavljenog sastanka o monetarnoj politici Upravnog vijeća ne drže govore i ne daju javne izjave koji bi mogli utjecati na očekivanja o predstojećim odlukama o monetarnoj politici. Isto tako, tijekom tog razdoblja, članovi Upravnog vijeća i Izvršnog odbora neće se sastati niti razgovarati s medijima, sudionicima na tržištu ili drugim osobama koje imaju vanjske interese, o pitanjima monetarne politike, te bi trebali odmah obavijestiti i organizacijske jedinice nadležne za komunikacije i usklađenost svoje institucije ako to nehotično učine.

[1] Ova opća načela se ne primijenjuju u dijalozima s javnim tijelima.
[2] Ne primjenjuje se na nadzorne dijaloge, tj. dijaloge s nadziranim subjektima o pitanjima nadzora u odnosu na nadziranu instituciju.