Menu

Obecné zásady externí komunikace vysoce postavených úředníků Evropské centrální banky

(podle článku 8 kodexu chování)

Preambule

Členové Rady guvernérů, Výkonné rady a Rady dohledu (dále jen „členové vysoce postavených orgánů Evropské centrální banky (ECB)“) jsou povinni dodržovat existující pravidla vymezená zejména ve statutu Evropského systému centrálních bank a ECB a v kodexu chování vysoce postavených úředníků ECB.

Členové vysoce postavených orgánů ECB přikládají velký význam jednoznačnému, účinnému a včasnému informování o strategických rozhodnutích a opatřeních ECB i o tématech souvisejících s jejich prováděním. Komunikační politika ECB jako nezávislého orgánu v oblasti měnové politiky a dohledu je nezbytnou součástí její odpovědnosti a závazků, pokud jde o správu a řízení. Pravidelné kontakty a interakce s veřejností, soukromým sektorem, akademickou obcí, zájmovými skupinami, profesními sdruženími a s občanskou společností jsou zdrojem podnětů a informací, které pomáhají lépe chápat vývoj ekonomiky, finančních trhů a bankovního sektoru a jeho širší společenský kontext.

Obousměrná komunikace vychází z otevřeného, transparentního a pravidelného dialogu a diskusí mezi členy vysoce postavených orgánů a veřejností i odborníky.

Obecné zásady

Členové vysoce postavených orgánů ECB a jejich náhradníci, vedeni hodnotami integrity a transparentnosti, tímto potvrzují, že budou dodržovat následující zásady pro komunikaci se zástupci soukromého sektoru, akademické obce, zájmových skupin, profesních sdružení a občanské společnosti:[1]

Zaprvé, členové vysoce postavených orgánů ECB a jejich náhradníci zachovají důvěrnou povahu informací v souladu se svými závazky a při výběru externích vystoupení budou uplatňovat maximální obezřetnost, aby zabránili jakémukoliv zdání, že by informace potenciálně citlivé z hlediska trhů nemusely být současně k dispozici co nejširší veřejnosti. Za tímto účelem:

  • přijmou nabídky k vystoupením na akcích, při nichž by jejich komentáře mohly být citlivé z hlediska trhů, pouze pokud jsou tyto komentáře zveřejněny při zahájení vystoupení na internetových stránkách příslušné instituce nebo pokud takové vystoupení může široká veřejnost přímo sledovat (např. prostřednictvím živého vysílání), případně pokud se vystoupení účastní zástupci médií, kteří mohou podávat živé zpravodajství. Vystoupení na obecná nebo akademická témata, v nichž nejsou obsaženy žádné informace citlivé z hlediska trhů, nejsou tímto ustanovením dotčena;
  • nesmí žádné instituci, společnosti nebo osobě, která by mohla mít prospěch z takové informace, neveřejně poskytovat vlastní názory na stav ekonomiky nebo finančního sektoru týkající se budoucího nastavení měnové politiky nebo záležitostí v oblasti dohledu[2], pokud tyto názory doposud nebyly veřejně vyjádřeny; a
  • budou při výběru vystoupení usilovat o to, aby přijetí takových pozvání nebylo vnímáno jako zvýhodňování organizátora proti konkurenci nebo aby organizátor nemohl mít obchodní prospěch ze zjevně výlučných kontaktů se členy vysoce postavených orgánů ECB a jejich náhradníky.

Zadruhé, při přijetí pozvání promluvit na neveřejných akcích nebo účasti na dvoustranných jednáních, například s bankéři, zástupci oboru nebo se zájmovými a lobbistickými skupinami, členové vysoce postavených orgánů ECB a jejich náhradníci zajistí, že nebudou poskytnuty žádné informace citlivé z hlediska trhů.

Jako dodatečné preventivní opatření platí, že člena vysoce postaveného orgánu ECB nebo jeho náhradníka by měl na neveřejných akcích, na nichž mají být projednávány budoucí záležitosti v oblasti měnové politiky nebo v oblasti dohledu či regulace, jakož i na dvoustranných setkáních v zásadě doprovázet zaměstnanec příslušné instituce nebo příslušného subjektu, není-li to v rozporu se zájmy této instituce nebo tohoto subjektu, čímž se by se pro členy vysoce postavených orgánů ECB nebo náhradníků zabezpečila jejich „potřeba naslouchat“.

Zatřetí, s cílem zvýšit transparentnost a odpovědnost členové vysoce postavených orgánů ECB zásadně zahrnují informace o svých setkáních s externími subjekty do zveřejňovaných kalendářů setkání v rozsahu, v jakém tyto informace souvisejí s jejich funkcí člena vysoce postaveného orgánu ECB.

Začtvrté, členové Rady guvernérů a Výkonné rady a jejich náhradníci potvrzují dodržování zásady tichého období, kdy vystoupení a veřejné komentáře poskytnuté během sedmi dní vždy před plánovaným zasedáním Rady guvernérů, na němž se přijímají měnová rozhodnutí, by neměly být takového rázu, aby ovlivnily očekávání ohledně nadcházejících měnověpolitických rozhodnutí. Obdobně se během tohoto období členové Rady guvernérů a Výkonné rady nebudou setkávat ani diskutovat na měnověpolitická témata s médii, účastníky trhu nebo dalšími vnějšími zainteresovanými subjekty, a pokud tak nedopatřením učiní, měli by o tom okamžitě informovat složky odpovědné za komunikaci a compliance ve své instituci.

[1] Tyto obecné zásady se nevztahují na komunikaci s veřejnými orgány.
[2] To se nevztahuje na komunikaci v rámci výkonu dohledu, tj. komunikaci s dohlíženými subjekty ohledně otázek souvisejících s dohledem nad dotčenou institucí.