Menu

Zasady ogólne dotyczące komunikacji zewnętrznej pracowników wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego

(na podstawie z art. 8 Kodeksu postępowania)

Preambuła

Członkowie Rady Prezesów, Zarządu i Rady ds. Nadzoru (zwani dalej „członkami organów EBC wysokiego szczebla”) podlegają obowiązującym zasadom określonym w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz w Kodeksie postępowania dla pracowników wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego i postępują zgodnie z tymi zasadami.

Członkowie organów EBC wysokiego szczebla przywiązują dużą wagę do jasnego, skutecznego i terminowego przekazywania informacji na temat strategii i decyzji związanych z polityką EBC, jak również kwestii związanych z ich wdrażaniem. Polityka komunikacyjna EBC stanowi istotny element jego obowiązków w zakresie odpowiedzialności i dobrego zarządzania jako niezależnego organu monetarnego i nadzorczego. Regularne kontakty i interakcje z członkami społeczeństwa, sektorem prywatnym, środowiskami akademickimi, grupami interesów, stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim dostarczają istotnych danych i informacji ułatwiających zrozumienie dynamiki gospodarki, rynków finansowych i sektora bankowego, a także szerszy kontekst społeczny.

Ta dwustronna komunikacja opiera się na otwartym, przejrzystym i regularnym dialogu i prowadzeniu debaty pomiędzy członkami organów wysokiego szczebla a opinią publiczną i wyspecjalizowanymi grupami odbiorców.

Zasady ogólne

Kierując się wartościami uczciwości i przejrzystości, członkowie organów EBC wysokiego szczebla i ich zastępcy niniejszym potwierdzają przestrzeganie następujących zasad w kontaktach z sektorem prywatnym, środowiskiem akademickim, grupami interesów, stowarzyszeniami przedstawicielskimi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego[1]:

Po pierwsze, członkowie organów EBC wysokiego szczebla i ich zastępcy chronią informacje poufne zgodnie z nałożonymi na nich obowiązkami i zachowają najwyższą ostrożność przy wyborze wystąpień podczas wydarzeń zewnętrznych w celu uniknięcia sytuacji, w której potencjalnie wrażliwe informacje rynkowe mogłyby nie być dostępne dla możliwie najszerszego grona odbiorców w tym samym czasie. W tym celu:

  • podczas wydarzeń wygłaszają oni wystąpienia o treści obejmującej potencjalnie wrażliwe informacje rynkowe tylko wówczas, gdy ich treść jest publikowana na stronie internetowej danej instytucji, co do zasady na początku danego wystąpienia, lub gdy wydarzenie może być monitorowane i śledzone bezpośrednio przez ogół społeczeństwa (np. za pośrednictwem transmisji internetowej na żywo), lub też gdy w wydarzeniu biorą udział przedstawiciele mediów mogący relacjonować je w czasie rzeczywistym. Niniejsze postanowienie nie dotyczy wystąpień na tematy ogólne lub akademickie, podczas których nie ujawnia się wrażliwych informacji rynkowych;
  • powstrzymują się oni od wygłaszania w sytuacjach niepublicznych swoich prywatnych poglądów skierowanych do jakiejkolwiek instytucji, spółki lub osoby, która mogłaby czerpać zyski z takich informacji, na temat stanu gospodarki lub sektora finansowego istotnych dla przyszłego kształtu polityki pieniężnej lub kwestii związanych z nadzorem[2], które nie zostały jeszcze zaprezentowane publicznie; oraz
  • przy wyborze wystąpień dążą oni do zapewnienia, by przyjęcie zaproszenia nie było postrzegane jako dające organizatorowi prestiżową przewagę nad konkurencją lub pozwalające mu na czerpanie korzyści handlowych z pozornie wyłącznych kontaktów z członkami organów EBC wysokiego szczebla i ich zastępcami.

Po drugie, rozważając przyjęcie zaproszeń do wystąpień na imprezach niepublicznych lub do odbycia spotkań dwustronnych, np. z bankierami, przedstawicielami branży lub ze szczególnymi grupami interesów lub grupami nacisku, członkowie organów EBC wysokiego szczebla i ich zastępcy mają obowiązek zapewnić, aby nie doszło do ujawnienia wrażliwych informacji rynkowych.

W ramach dodatkowej ochrony w wydarzeniach niepublicznych, na których omawiany ma być przyszły kształt polityki pieniężnej lub kwestie nadzorcze/regulacyjne, oraz w spotkaniach dwustronnych członkowi organu EBC wysokiego szczebla lub jego zastępcy co do zasady powinien towarzyszyć pracownik odpowiedniej instytucji lub podmiotu, o ile nie jest to sprzeczne z interesem tej instytucji lub podmiotu, zabezpieczając w ten sposób „potrzebę słuchania” członków organów EBC wysokiego szczebla lub ich zastępców.

Po trzecie, w celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności, członkowie organów EBC wysokiego szczebla co do zasady publikują informacje o spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi w swoich kalendarzach spotkań w zakresie, w jakim informacje te dotyczą pełnienia przez nich roli członków organów EBC wysokiego szczebla.

Po czwarte, członkowie Rady Prezesów i Zarządu oraz ich zastępcy potwierdzają przestrzeganie zasady dotyczącej okresu ciszy, zgodnie z którą wszelkie wystąpienia i komentarze publiczne wygłaszane na siedem dni przed każdym zaplanowanym posiedzeniem Rady Prezesów w sprawie polityki pieniężnej nie powinny wpływać na przewidywania dotyczące mających zapaść decyzji w zakresie polityki pieniężnej. Członkowie Rady Prezesów i Zarządu nie spotykają się ani nie rozmawiają w tym okresie również z mediami, uczestnikami rynku ani innymi zewnętrznymi grupami interesów na temat polityki pieniężnej, a w sytuacji, gdy nieumyślnie to uczynią, powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie jednostki swojej instytucji odpowiedzialne za komunikację oraz zgodność z przepisami.
[1] Te zasady ogólne nie mają zastosowania do dialogu z władzami publicznymi.
[2] Nie dotyczy to dialogu nadzorczego, tj. dialogu z nadzorowanymi podmiotami w sprawach nadzorczych dotyczących danej nadzorowanej instytucji.