Menu

Europos Centrinio Banko aukšto lygio tarnautojų išorės komunikacijos principai

(remiantis Elgesio kodekso 8 straipsniu)

Preambulė

Valdančiosios tarybos, Vykdomosios valdybos ir Priežiūros valdybos nariams (toliau – Europos Centrinio Banko (ECB) aukšto lygio organų nariai) taikomos ir jie veikia pagal galiojančias taisykles, kaip konkrečiai apibrėžta Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statute ir ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodekse.

ECB aukšto lygio organų nariai teikia daug reikšmės tam, kad informacija apie ECB strateginius ir politinius sprendimus, taip pat su šių sprendimų įgyvendinimu susijusius klausimus būtų pateikiama aiškiai, veiksmingai ir laiku. ECB komunikacijos politika yra esminė ECB, kaip nepriklausomos pinigų politikos ir priežiūros institucijos, atskaitomybės ir gero valdymo įsipareigojimų dalis. Nuolat susiduriant ir bendraujant su visuomenės nariais, privačiu sektoriumi, akademine bendruomene, suinteresuotomis grupėmis, atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene, gaunamos svarbios įžvalgos ir informacija, padedanti suprasti ekonomikos, finansų rinkų ir bankų sektoriaus pokyčius, ir plačiau suvokti socialinį kontekstą.

Tokia abipusė komunikacija grindžiama atvirais, skaidriais ir reguliariais aukšto lygio organų narių dialogais bei diskusijomis tiek su plačiąja visuomene, tiek su specialistais.

Principai

Vadovaudamiesi sąžiningumo ir skaidrumo vertybėmis, ECB aukšto lygio organų nariai ir pakaitiniai nariai šiuo patvirtina, kad, bendraudami su privačiu sektoriumi, akademine bendruomene, suinteresuotomis grupėmis, atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene, laikosi šių principų:[1]

Pirma, ECB aukšto lygio organų nariai ir pakaitiniai nariai, vykdydami savo įsipareigojimus, saugos konfidencialią informaciją ir bus nepaprastai apdairūs rinkdamiesi, kokiuose išorės renginiuose viešai kalbėti, kad nesusidarytų įspūdis, jog aptariama informacija, potencialiai galinti turėti įtakos rinkai, gali tuo metu būti neprieinama didžiajai visuomenės daliai. Atsižvelgiant į tai, jie:

  • priima kvietimus viešai kalbėti renginiuose, kuriuose jų komentarai galėtų būti laikomi neskelbtina rinkos informacija, tik jei šie komentarai iš esmės jau kalbos pradžioje yra paskelbti jų atitinkamos institucijos interneto svetainėje, arba jei visuomenė tokį renginį gali stebėti ir sekti tiesiogiai (pvz., tiesiogiai jį transliuojant), arba jei renginyje dalyvauja žiniasklaidos atstovai, galintys daryti pranešimus realiu laiku.  Ši nuostata netaikoma viešoms kalboms bendromis ar akademinėmis temomis, kai nėra atskleidžiama informacija, galinti turėti įtakos rinkai;
  • privalo susilaikyti nuo dalijimosi neviešoje aplinkoje asmeninėmis įžvalgomis apie ekonomikos ar finansų sektoriaus būklę, susijusią su būsima pinigų politikos pozicija ar priežiūros klausimais[2], su institucijomis, bendrovėmis ar asmenims, galinčiais turėti naudos iš tokios informacijos, jei ji dar nebuvo viešai paskelbta;
  • privalo stengtis užtikrinti, kad pasirinkimas, kokiuose renginiuose viešai kalbėti, ir tokių kvietimų priėmimas nebūtų laikomas organizatorių konkurenciniu prestižo pranašumu ar galimybe gauti komercinės naudos iš tariamai išskirtinių ryšių su ECB aukšto lygio organų nariais ir pakaitiniais nariais.

Antra, vertindami kvietimus kalbėti neviešuose renginiuose arba dalyvauti dvišaliuose susitikimuose, pvz., su bankininkais, sektoriaus atstovais arba specialių interesų bei palaikymo grupėmis, ECB aukšto lygio organų nariai ir pakaitiniai nariai užtikrins, kad nebūtų atskleista jokia informacija, galinti turėti įtakos rinkai.

Kaip papildoma apsaugos priemonė ir pagal bendrą taisyklę neviešuose renginiuose, kuriuose diskutuojama apie būsimus pinigų politikos ar priežiūros (reguliavimo) klausimus, ir dvišaliuose susitikimuose kartu su ECB aukšto lygio organo nariu ar pakaitiniu nariu turėtų dalyvauti atitinkamos institucijos ar įstaigos personalo narys, nebent tai prieštarautų institucijos ar įstaigos interesams, taip apsaugant ECB aukšto lygio organų narių ar pakaitinių narių „poreikį klausytis“.

Trečia, siekiant dar didesnio skaidrumo ir atskaitomybės, ECB aukšto lygio organų nariai ir pakaitiniai nariai pagal bendrą taisyklę savo paskelbtuose susitikimų kalendoriuose nurodo informaciją apie jų susitikimus su išorės šalimis tokia apimtimi, kiek tokia informacija susijusi su jų ECB aukšto lygio organo narių pareigomis.

Ketvirta, Valdančiosios tarybos ir Vykdomosios valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai dar kartą patvirtina, kad jie laikosi tylos laikotarpio principo, kai kalbos ar vieši komentarai, išsakyti septynių dienų laikotarpiu iki kiekvieno suplanuoto Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio, neturėtų būti tokie, kurie darytų įtaką lūkesčiams dėl būsimų pinigų politikos sprendimų. Be to, šiuo laikotarpiu Valdančiosios tarybos ir Vykdomosios valdybos nariai nesusitiks ir nebendraus su žiniasklaidos atstovais, rinkos dalyviais ir kitomis išorės interesų grupėmis pinigų politikos klausimais, o jei taip vis dėlto dėl neapdairumo atsitinka, jie turėtų nedelsdami informuoti jų institucijos komunikacijos ir atitikties užtikrinimo padalinius.

[1] Šie principai netaikomi dialogui su valdžios institucijomis.
[2] Tai netaikoma priežiūros dialogui, t.y. dialogui su prižiūrimais subjektais priežiūros klausimais, susijusiais su prižiūrima institucija.