Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Etičnost – integritet u radu

ESB predano promiče integritet, dobro upravljanje i najviše etičke standarde.

Naši visoki dužnosnici i članovi osoblja dužnosti obavljaju nepristrano i s integritetom te se ponašaju kako dolikuje značaju ESB‑a kao institucije Europske unije.

»Snažna poslovna kultura mora se upotpuniti snažnom etičkom kulturom

Mario Draghi

Što za ESB znači etičnost?

Osoblje ESB‑a vodi se etičkim načelima i pravilima određenima u etičkom okviru ESB‑a za sve članove osoblja i Kodeksu ponašanja za visoke dužnosnike ESB‑a.

Sukobi interesa

Moglo bi se reći da je pravilno upravljanje sukobima interesa najvažnije načelo etičnog ponašanja. Izravno proizlazi iz vrijednosti koju pridajemo integritetu i u osnovi je mnogih drugih elemenata naših etičkih pravila. U pravilima je dan pregled načela i standarda ponašanja za izbjegavanje situacija koje bi mogle prouzročiti stvarni ili prividni sukob interesa. Svi visoki dužnosnici i članovi osoblja ESB‑a službene dužnosti moraju obavljati nepristrano i objektivno.

Darovi i gostoprimstvo

Radi izbjegavanja i samog dojma o sukobu interesa članovima osoblja uglavnom nije dopušteno prihvaćati nikakve koristi povezane sa zaposlenjem u ESB‑u. To je pravilo osobito važno u kontaktima članova osoblja s privatnim sektorom, nadziranim bankama ili sadašnjim i mogućim dobavljačima. Ograničenje se primjenjuje na sve koristi bez obzira na to koje su vrste, uključujući darove i gostoprimstvo.

Od visokih dužnosnika također se zahtijeva da poštuju načela neovisnosti i nepristranosti te da izbjegavaju sukobe interesa povezane s prihvaćanjem koristi. Zbog svoje istaknute uloge i funkcije ipak mogu prihvatiti određena gostoprimstva i darove manje vrijednosti.

Vanjske aktivnosti

Članovi osoblja moraju dobiti odobrenje prije bavljenja vanjskom aktivnošću koja je profesionalne naravi ili na drugi način nadilazi ono što se opravdano smatra slobodnim vremenom kako bi se spriječili predvidljivi sukobi interesa.

Visoki dužnosnici svake godine izvješćuju o svim aktivnostima kojima su se bavili službeno ili kao privatne osobe u Izjavi o interesima.

Po odlasku iz ESB‑a

Na visoke dužnosnike i članove osoblja koji odlaze iz ESB-a može se primijeniti razdoblje mirovanja. Ovisno o njihovoj funkciji u ESB‑u, od njih se može zahtijevati da pričekaju neko vrijeme prije novog zaposlenja kako bi se spriječila pojava tzv. kružnih vrata, odnosno ograničilo kretanje iz ESB‑a u privatni sektor i obratno. Takva ograničenja primjenjuju se osobito na rukovoditelje i osoblje koje radi u nadzoru banaka, na koje se može primijeniti razdoblje mirovanja i do dvije godine.

Osim te mjere visoki dužnosnici i članovi osoblja nakon prestanka zaposlenja u ESB‑u i dalje podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne. Ne smiju otkrivati informacije koje nisu javne i koje su dobili u obavljanju svojih dužnosti. Nakon odlaska iz ESB‑a visoki dužnosnici i članovi osoblja još određeno vrijeme podliježu postupcima praćenja usklađenosti s propisima koji se odnose na njihove privatne financijske transakcije.

Nabava

Članovi osoblja moraju provoditi postupke nabave u skladu s posebnim pravilima i odredbama te zadržati objektivnost, neutralnost, transparentnost i pravičnost. Od njih se također očekuje da izbjegavaju i prijavljuju sukobe interesa. U tu svrhu članovi osoblja uključeni u postupke nabave dužni su ispuniti obrazac u kojem potvrđuju da su razumjeli pravila povezana sa sukobima interesa i da nemaju takvih sukoba s mogućim ponuditeljima.

Zapošljavanje

Naši postupci zapošljavanja uključuju procjenu sukoba interesa povezanih s prethodnim zaposlenjima kandidata i njihovim osobnim odnosima s postojećim članovima osoblja ESB-a.

Kontakti s trećim osobama

Članovi osoblja i visoki dužnosnici dužni su biti oprezni i postupati transparentno u vezi s osobama s kojima se susreću, vremenom susreta i sadržajem razgovora. Od visokih dužnosnika i članova osoblja očekuje se da se pridržavaju općih načela i posebnih internih pravila koja se odnose na govore i predavanja te sudjelovanje na sastancima.

U skladu s načelima transparentnosti i odgovornosti redovito se objavljuju dnevnici sastanaka članova Upravnog vijeća, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora ESB‑a.

Dnevnici ostalih članova Upravnog vijeća i Nadzornog odbora mogu se pronaći na mrežnim stranicama odgovarajućih nacionalnih središnjih banaka ili nacionalnih nadzornih tijela.

Privatne financijske aktivnosti

Članovima osoblja i visokim dužnosnicima izričito je zabranjeno koristiti se povlaštenim informacijama za provođenje privatnih financijskih transakcija i za davanje preporuka drugima da ih provode odnosno ne provode. ESB je uveo stroga i podrobna pravila o privatnim financijskim transakcijama. U njih su uključene smjernice za davanje podataka o bankovnim računima te za izvješćivanje o financijskim transakcijama i njihovo odobravanje. Usklađenost s tim pravilima strogo se prati.

Etičnost na svim razinama

Postupanje u skladu s etičkim pravilima osobna je odgovornost svakog visokog dužnosnika i člana osoblja ESB‑a. Kako bi se pravila primjereno i dosljedno provodila, trebaju ih podupirati pouzdani mehanizmi i postupci praćenja i izvješćivanja.

Na primjer, visoki dužnosnici moraju dostaviti Izjavu o sukladnosti s Kodeksom ponašanja i Izjavu o interesima, koje sadržavaju informacije o prethodnoj profesionalnoj djelatnosti člana, njegovim privatnim aktivnostima i financijskim interesima.

Radi dodatnog jačanja etičkih pravila unaprijedili smo okvir za prijavljivanje povreda, koji članovima osoblja ESB-a omogućuje da anonimno prijave povrede.

Glavnu ulogu u provedbi etičkih pravila imaju Odbor za etiku i Služba za usklađenost s propisima i upravljanje.

Odbor za etiku

Posebni Odbor za etiku daje savjete i upute visokim dužnosnicima ESB‑a te osigurava primjerenu i dosljednu provedbu etičkih pravila.

Sastoji se od triju vanjskih članova, a to su osobe visoka ugleda i neupitne neovisnosti koje su dobro upoznate s ciljevima, zadaćama i upravljanjem ESB‑a, Europskog sustava središnjih banaka (ESSB), Eurosustava i europskog nadzora banaka. Odborom za etiku predsjeda Patrick Honohan, a preostala su dva člana Virginia Canter i Erkki Liikanen.

Služba za usklađenost s propisima i upravljanje

Služba za usklađenost s propisima i upravljanje daje upute i savjete članovima osoblja, radi na podizanju svijesti o etičkim pitanjima i prati usklađenost s etičkim okvirom ESB‑a.

Radi održavanja etičke kulture ESB‑a i boljeg razumijevanja razloga za etička pravila među osobljem, Služba provodi redovite tečajeve za osoblje ESB‑a. Time se potiče razumijevanje i prihvaćanje etičke odgovornosti te etično razmišljanje, reagiranje i odlučivanje.

Što etičnost znači za Eurosustav i europski nadzor banaka?

Posljednjih godina javnost je postala svjesnija etičkih pravila i pitanja povezanih s upravljanjem, osobito nakon uspostave europskog nadzora banaka. Kako bi se na odgovarajući način smanjili reputacijski rizici koji su s time povezani, Upravno vijeće zaključilo je da na višu razinu javne svijesti i kontrole treba odgovoriti primjerenom i zajedničkom etičkom kulturom s ciljem zaštite integriteta ESB-a, ESSB‑a, Eurosustava i europskog nadzora banaka.

Upravno vijeće stoga je uspostavilo određene etičke standarde za sve središnje banke Eurosustava i za europski nadzor banaka. Ta se pravila prije svega odnose na sprječavanje zlouporabe povlaštenih informacija, upravljanje sukobima interesa te prihvaćanje darova i gostoprimstva.

Daljnjem poboljšanju i usklađivanju etičkih standarda i standarda usklađenosti s propisima pridonosi radna skupina službenika za etička pitanja i usklađenost s propisima, čiji se doprinos zasniva na praktičnom iskustvu. Skupina se sastoji od glavnih službenika Eurosustava i europskog nadzora banaka za usklađenost s propisima ili za etička pitanja.

Sve stranice u ovom odjeljku