Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Eticky jednat – pracovat s integritou

ECB prosazuje integritu, řádnou správu a řízení a nejvyšší etické standardy.

Naši vysoce postavení úředníci a pracovníci plní své úkoly nestranně, čestně a odpovědně a vystupují způsobem odpovídajícím charakteru ECB jako jednomu z orgánů Evropské unie.

Silná pracovní kultura musí být doplněna silnou kulturou etickou.“

Mario Draghi

Co v ECB znamená etika?

V ECB je naše jednání vedeno etickými zásadami a pravidly, které jsou stanovené pro všechny zaměstnance v etickém rámci a pro vysoce postavené úředníky ECB v kodexu chování.

Střety zájmů

Řádné řízení střetů zájmů je pravděpodobně nejdůležitější zásada etického jednání. Souvisí přímo s naší hodnotou integrity a tvoří základ řady dalších prvků našich etických pravidel. Tato pravidla vymezují zásady a standardy jednání s cílem zabránit situacím, jež vedou ke střetům zájmů nebo které tak mohou být vnímány. Všichni vysoce postavení úředníci a pracovníci ECB jsou povinni plnit své pracovní úkoly nestranně a objektivně.

Dary a pohostinnost

V zájmu vyloučení byť jen zdánlivých střetů zájmů není pracovníkům běžně dovoleno přijímat jakékoli výhody související s jejich zaměstnáním v ECB. Toto pravidlo je důležité především v situacích, kdy pracovníci spolupracují se soukromým sektorem, s dohlíženými bankami nebo se stávajícími nebo potenciálními dodavateli. Jedná se o omezení, které se uplatňuje na veškeré výhody bez ohledu na jejich charakter, včetně darů a pohostinnosti.

Vysoce postavení úředníci jsou rovněž povinni se řídit zásadami nezávislosti a nestrannosti a zamezit střetu zájmů v souvislosti s přijímáním výhod. V důsledku významu jejich úlohy a funkce však mohou přijmout určitou pohostinnost a dary menší hodnoty.

Externí činnosti

Před účastí na jakékoli externí činnosti, která má pracovní charakter nebo která jde nad rámec toho, co lze přiměřeně považovat za volnočasovou činnost, jsou pracovníci povinni požádat o souhlas. Cílem je zajistit, aby dotčená činnost nezakládala střet zájmů.

Každý rok vykazují vysoce postavení úředníci veškeré činnosti, které vykonávali ve své úřední funkci nebo jako soukromé osoby, v prohlášení o střetu zájmů.

Situace po ukončení činnosti v ECB

Vysoce postavení úředníci a pracovníci mohou po ukončení činnosti v ECB spadat do tzv. čekací lhůty po skončení funkce. V závislosti na funkci zastávané v ECB je možné, že budou povinni s přijetím nového zaměstnání po určitou dobu vyčkat, aby nedocházelo k efektu „otáčivých dveří“. Tato omezení se týkají především vedoucích pracovníků a pracovníků působících v bankovním dohledu, na něž se může vztahovat čekací lhůta po skončení funkce v délce až dva roky.

Vedle tohoto opatření jsou vysoce postavení úředníci a pracovníci nadále vázáni povinností zachovávat služební tajemství i v době, kdy již svou činnost v ECB ukončili. Podléhají zákazu poskytovat jakékoli neveřejné informace, s nimiž mohli při plnění svých úkolů přijít do styku. Po stanovenou dobu od ukončení činnosti v ECB vysoce postavení úředníci a pracovníci nadále podléhají povinnému monitorování jejich soukromých finančních transakcí.

Výběrová řízení

Pracovníci jsou povinni provádět výběrová řízení v souladu se zvláštními pravidly a ustanoveními a zachovávat objektivnost, nestrannost, transparentnost a zásady rovného zacházení. Dále jsou povinni vyhýbat se střetům zájmů a vykazovat je. Za tímto účelem jsou pracovníci, kteří se podílejí na výběrových řízeních, povinni vyplnit formulář potvrzující, že jsou obeznámeni s pravidly upravujícími střety zájmů a že s potenciálními účastníky výběrových řízení v takových střetech zájmů nejsou.

Nábor pracovníků

Naše postupy upravující nábor pracovníků zahrnují hodnocení střetů zájmů v souvislosti s předchozími pracovními pozicemi uchazečů a s jejich osobními vztahy se stávajícími pracovníky ECB.

Vztahy se třetími stranami

Pracovníci a vysoce postavení úředníci jsou povinni jednat obezřetně a transparentně, pokud jde o to, s kým a kde se setkávají a co říkají. Vysoce postavení úředníci a pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecné zásady a zvláštní interní pravidla, pokud jde o přednášené projevy a účasti na zasedáních.

Diáře členů Rady guvernérů, Výkonné rady a Rady dohledu ECB s informacemi o poradách a zasedáních jsou v zájmu transparentnosti a odpovědnosti pravidelně zveřejňovány.

Diáře zbývajících členů Rady guvernérů a Rady dohledu jsou k dispozici na internetových stránkách příslušných národních centrálních bank a vnitrostátních orgánů dohledu.

Soukromé finanční transakce

Pracovníci a vysoce postavení úředníci podléhají výslovnému zákazu využívat přístupu k interním informacím k provádění soukromých finančních transakcí nebo k poskytování kladných nebo záporných doporučení, která se takových transakcí týkají. ECB uplatňuje přísná a zevrubná pravidla týkající se soukromých finančních transakcí. Součástí pravidel jsou pokyny k poskytování údajů o účtech a vykazování a schvalování finančních transakcí. Dodržování těchto pravidel je přísně sledováno.

Integrace etických pravidel na všech úrovních

Každý pracovník a vysoce postavený úředník ECB je osobně odpovědný za dodržování etických pravidel. Je potřeba, aby za těmito pravidly stály plně funkční monitorovací a vykazovací mechanismy a postupy s cílem pravidla odpovídajícím způsobem a konzistentně provádět.

Součástí je povinnost pro vysoce postavené úředníky vyplnit prohlášení o dodržování kodexu chování a prohlášení o střetu zájmů, která obsahují informace o předešlých pracovních i soukromých aktivitách a finančních zájmech.

S cílem dále posílit etická pravidla byl zaveden zdokonalený rámec pro whistleblowing, který zaměstnancům umožňuje anonymně ohlásit porušení pravidel.

Dva následující orgány hrají klíčovou úlohu v tom, aby dodržování etických pravidel bylo zajištěno:

Etický výbor

Specializovaný Etický výbor poskytuje vysoce postaveným úředníkům ECB informace a pokyny a zajišťuje, aby byla etická pravidla uplatňována odpovídajícím způsobem a soudržně.

Výbor sestává ze tří externích členů – osob, které se těší vysoké vážnosti, jejichž nezávislost je nezpochybnitelná a které dobře chápou cíle, úkoly a způsob řízení ECB, Evropského systému centrálních bank (ESCB), Eurosystému a evropského bankovního dohledu. Předsedou výboru je Patrick Honohan a výbor má další dva členy: Virginii Canterovou a Erkkiho Liikanena.

Kancelář pro compliance, správu a řízení

Kancelář pro compliance, správu a řízení poskytuje pracovníkům pokyny a informace, zvyšuje povědomí o etických otázkách a sleduje dodržování etického rámce.

Kancelář pořádá pro pracovníky ECB pravidelná školení, jejichž cílem je udržovat etickou kulturu a zvýšit jejich povědomí o smyslu etických pravidel. To pracovníkům napomáhá pochopit a přijmout povinnosti v oblasti etiky a myslet, jednat a přijímat rozhodnutí eticky.

Co znamená etika pro Eurosystém a evropský bankovní dohled?

V posledních letech veřejnost více vnímá etická pravidla a témata v souvislosti se správou a řízením, a to zejména po vzniku evropského bankovního dohledu. Aby se odpovídajícím způsobem zmírnilo související riziko ohrožení dobré pověsti, rozhodla Rada guvernérů, že tato zvýšená míra veřejného povědomí a zájmu by se měla odrážet v odpovídající a jednotné etické kultuře organizace s cílem zajistit integritu ECB, ESCB, Eurosystému a evropského bankovního dohledu.

Rada guvernérů z tohoto důvodu stanovila pro všechny centrální banky Eurosystému a evropský bankovní dohled určité etické standardy. Tato pravidla se týkají především prevence zneužívání interních informací, řízení střetů zájmů a přijímání darů a pohostinnosti.

Dalšímu prohlubování a harmonizaci norem týkajících se etiky a compliance napomáhá na základě získaných praktických zkušeností pracovní skupina pro etiku a compliance, kterou tvoří vedoucí pracovníci odpovědni za tyto oblasti v Eurosystému a evropském bankovním dohledu.

Všechny stránky v této části