Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eettisen toiminnan periaatteet

EKP on sitoutunut edistämään luotettavuutta, hyvää hallintotapaa ja tiukimpia eettisiä vaatimuksia.

EKP:n ylimmän johdon jäsenet ja henkilöstö noudattavat työssään puolueettomuuden ja luotettavuuden periaatteita ja toimivat Euroopan unionin toimielimen edustajille sopivalla tavalla.

”Vahvaa organisaatiokulttuuria on täydennettävä vahvalla eettisellä toimintakulttuurilla.”

Mario Draghi

Mitä eettisyys tarkoittaa EKP:ssä?

EKP:ssä noudatetaan eettisiä periaatteita ja sääntöjä. Koko henkilöstöä koskevat eettiset säännöt, ja ylimmän johdon jäsenille on laadittu menettelytapaohjeet.

Eturistiriidat

Eturistiriitojen asianmukainen hallinta on eettisen toiminnan tärkein periaate. Se on tiiviisti sidoksissa luotettavuuteen ja muodostaa pohjan monille eettisten sääntöjen osa-alueille. Säännöissä määritellään periaatteet ja vaatimukset sellaisten tilanteiden välttämiseksi, joissa syntyy tai voidaan ajatella syntyvän eturistiriitoja. EKP:n ylimmän johdon ja henkilöstön on suoritettava työtehtävänsä puolueettomasti ja objektiivisesti.

Lahjat ja vieraanvaraisuus

Eturistiriitojen ja jopa niiltä vaikuttavien tilanteiden välttämiseksi EKP:n henkilöstö ei yleensä saa ottaa vastaan minkäänlaisia etuja, jotka liittyvät heidän työsuhteeseensa EKP:ssä. Sääntö on erityisen tärkeä tilanteissa, joissa henkilöstö on yhteydessä yksityisen sektorin toimijoihin, valvottaviin pankkeihin tai nykyisiin tai mahdollisiin tuleviin alihankkijoihin. Rajoitus koskee lahjojen ja vieraanvaraisuuden lisäksi kaikkia muitakin etuja niiden laatuun katsomatta.

Myös EKP:n ylimmän johdon on noudatettava riippumattomuuden ja puolueettomuuden periaatteita sekä vältettävä etujen vastaanottamiseen liittyviä eturistiriitoja. EKP:n ylimmän johdon jäsenet saavat kuitenkin merkittävän asemansa ja tehtävänsä vuoksi ottaa vastaan arvoltaan vähäisiä lahjoja ja nauttia tietynlaisesta vieraanvaraisuudesta.

Työn ulkopuolinen toiminta

Työntekijöiden on hankittava lupa ennen sellaisen työn ulkopuolisen toiminnan aloittamista, joka on työn luonteista tai ylittää sen, mitä kohtuudella voidaan pitää vapaa-ajan toimintana. Näin varmistetaan, ettei toiminta muodosta eturistiriitaa.

EKP:n ylimmän johdon jäsenet antavat vuosittain etunäkökohdistaan ilmoituksen, jossa he ilmoittavat tiedot julkisista toimistaan tai yksityisistä tehtävistään.

Työsuhteen päättymisen jälkeen

EKP:n ylimpään johtoon ja henkilöstöön voidaan soveltaa karenssiaikaa työsuhteen päättymisen jälkeen, eli heidän on mahdollisesti odotettava tietty aika ennen seuraavaan toimeen siirtymistä. Rajoitukset riippuvat EKP:ssä hoidetusta tehtävästä ja koskevat ennen kaikkea johtoa ja pankkivalvonnan henkilöstöä. Karenssiaika on enintään kaksi vuotta, ja sen tarkoitus on ehkäistä pyöröovi-ilmiötä.

Lisäksi salassapitovelvollisuus jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeen. EKP:n ylin johto ja henkilöstö eivät saa paljastaa julkistamattomia tietoja, jotka he ovat saaneet tietoonsa työtehtäviään suorittaessaan. EKP:n ylimmän johdon ja henkilöstön yksityisten rahoitustoimien säännönmukaisuutta seurataan työsuhteen päättymisen jälkeen tietyn ajanjakson ajan.

Hankinnat

Henkilöstön on suoritettava hankintamenettelyt hankintasääntöjen mukaan ja noudatettava objektiivisuutta, puolueettomuutta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Henkilöstön odotetaan myös välttävän eturistiriitoja ja raportoivan niistä. Hankintamenettelyihin osallistuvien työntekijöiden on allekirjoitettava vakuutus, jolla varmistetaan, että he ymmärtävät eturistiriitoihin liittyvät säännöt eikä heillä ole mahdollisiin tarjouksentekijöihin liittyviä eturistiriitoja.

Rekrytointi

EKP:n rekrytointiprosessin yhteydessä arvioidaan myös eturistiriidat, jotka liittyvät ehdokkaan aiempiin tehtäviin ja hänen henkilökohtaisiin suhteisiinsa nykyisten EKP:n työntekijöiden kanssa.

Yhteydenpito ulkopuolisiin tahoihin

EKP:n ylimmän johdon ja henkilöstön on oltava varovaisia ja avoimia tapaamisissaan ulkopuolisten tahojen kanssa. Ylimmän johdon ja henkilöstön odotetaan noudattavan viestintää ohjaavia periaatteita sekä kokous- ja puhetilaisuuksia koskevia EKP:n sääntöjä.

EKP:n neuvoston ja johtokunnan sekä valvontaelimen jäsenten kokous- ja tapahtumakalenterit julkaistaan säännöllisesti avoimuuden ja tilivelvollisuuden edistämiseksi.

EKP:n neuvoston ja valvontaelimen muiden jäsenten kokouskalenterit ovat saatavissa asiaankuuluvan kansallisen keskuspankin tai kansallisen valvontaviranomaisen verkkosivustolla.

Yksityiset rahoitustoimet

EKP:n ylin johto ja henkilöstö eivät saa käyttää hyväkseen sisäpiiritietoa missään yksityisessä rahoitustoimessa tai suositellessaan tällaisen toimen toteuttamista tai toteuttamatta jättämistä. EKP:llä on tiukat ja yksityiskohtaiset säännöt yksityisille rahoitustoimille. Säännöt sisältävät ohjeita tilitietojen ja rahoitustoimien raportoinnista sekä rahoitustoimia koskevista luvista. Näiden sääntöjen noudattamista valvotaan tarkasti.

Eettisyyden soveltaminen koko organisaatiossa

Eettisten sääntöjen noudattaminen on EKP:n ylimmän johdon ja henkilöstön omalla vastuulla. Jotta säännöt voidaan panna täytäntöön asianmukaisella tavalla ja johdonmukaisesti, niitä on tuettava hyvin toimivilla seuranta- ja raportointimekanismeilla ja ‑menettelyillä.

Ylimmän johdon jäsenten onkin toimitettava vakuutus menettelytapaohjeiden noudattamisesta sekä etunäkökohtia koskeva ilmoitus, joka sisältää tiedot aiemmista työtehtävistä, yksityisistä toimista ja taloudellisista eduista.

Eettisiä sääntöjä on vahvistettu entisestään ottamalla käyttöön väärinkäytösten ilmoitussivu, jonka kautta työntekijät voivat kertoa sääntöjen rikkomisesta nimettöminä.

EKP:n eettisellä komitealla ja compliance- ja hallintotapayksiköllä on merkittävä rooli eettisten sääntöjen noudattamisen valvonnassa.

EKP:n eettinen komitea

Eettinen komitea antaa ohjeita ja neuvoja EKP:n ylimmälle johdolle ja varmistaa, että eettiset säännöt pannaan täytäntöön asianmukaisesti ja yhdenmukaisesti.

Eettinen komitea koostuu kolmesta ulkopuolisesta jäsenestä: heidän on oltava suuresti arvostettuja, ehdottoman riippumattomia ja hyvin perehtyneitä EKP:n, Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ), eurojärjestelmän ja yhteisen pankkivalvonnan tavoitteisiin, tehtäviin ja hallintoon. Eettisen komitean puheenjohtajana toimii Patrick Honohan, ja hänen lisäkseen komiteassa on kaksi muuta jäsentä: Virginia Canter ja Erkki Liikanen.

Compliance- ja hallintotapayksikkö

Compliance- ja hallintotapayksikkö antaa ohjeita ja neuvoja EKP:n työntekijöille, tiedottaa eettisistä seikoista ja valvoo eettisten sääntöjen noudattamista.

Yksikkö järjestää henkilöstölle säännöllisesti koulutusta pitääkseen yllä EKP:n eettistä toimintakulttuuria ja lisätäkseen henkilöstön tietoutta eettisten sääntöjen taustasyistä. Koulutus auttaa henkilöstöä ymmärtämään ja sisäistämään eettisen vastuunsa sekä ajattelemaan, toimimaan ja tekemään päätöksiä eettisesti.

Mitä eettisyys tarkoittaa eurojärjestelmän ja yhteisen pankkivalvonnan kannalta?

Hallintoon ja valvontaan liittyvät eettiset säännöt ja kysymykset ovat alkaneet kiinnostaa suurta yleisöä yhä enemmän varsinkin yhteisen pankkivalvonnan perustamisen jälkeen Jotta näihin liittyvät maineriskit voitaisiin pitää kurissa, EKP:n neuvosto on päättänyt vastata suuren yleisön kasvaneeseen kiinnostukseen ja seurantaan asian vaatimalla yhteisellä eettisellä organisaatiokulttuurilla, jonka tehtävänä on taata EKP:n, EKPJ:n, eurojärjestelmän ja yhteisen pankkivalvonnan luotettavuus.

EKP:n neuvosto onkin asettanut tiettyjä eettisiä vaatimuksia myös eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille ja yhteiselle pankkivalvonnalle. Ne koskevat erityisesti sisäpiiritiedon hyväksikäytön ehkäisyä, eturistiriitojen hallintaa sekä lahjojen ja vieraanvaraisuuden vastaanottamista.

Eettisistä ja compliance-asioista vastaava työryhmä auttaa parantamaan ja yhdenmukaistamaan eettisiä vaatimuksia ja niiden noudattamista. Työryhmän muodostavat eurojärjestelmän ja yhteisen pankkivalvonnan eettiset neuvonantajat ja compliance-vastaavat, ja sen työ pohjautuu käytännön kokemukseen.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut