Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво е TARGET2?

29 юни 2016 г.

TARGET2 е платежна система, чийто собственик и оператор е Евросистемата. Тя е водещата европейска платформа за обработка на големи плащания и се използва както от централни, така и от търговски банки за обработване на плащания в евро в реално време.

Какво представляват платежните системи?

Съвременните икономики разчитат на сигурното и ефективно протичане на транзакциите. Платежните системи осигуряват инфраструктурата, която позволява движението на пари в икономиката. TARGET2 е платежна система, която дава възможност на банките в ЕС да правят помежду си парични преводи в реално време. Това се нарича брутен сетълмент в реално време.

Защо е важна TARGET2?

За да поддържа финансовата стабилност в еврозоната, ЕЦБ има силен интерес да осигурява гладко и ефикасно функциониране на платежните системи и останалата пазарна инфраструктура. Това прави TARGET2 важен елемент на финансовата интеграция в ЕС. Системата прави възможно свободното презгранично движение на парични потоци и подпомага прилагането на единната парична политика на ЕЦБ.

Как работи TARGET2?

Евросистемата притежава и управлява платформата. Най-просто казано, тя действа така:

  • Банка А и банка Б имат сметки в централна банка.
  • От банка А към банка Б трябва да бъде извършено плащане в евро.
  • Банка А подава платежно нареждане в TARGET2.
  • Сметката на банка А се задължава, а сметката на банка Б се заверява. Плащането е извършено.
  • TARGET2 предава информацията за плащането на банка Б.

Кой може да използва TARGET2?

Централните банки от ЕС и съответните национални общности от търговски банки. Над 1700 банки използват TARGET2 за извършване на транзакции в евро – от собствено име или от името на своите клиенти. Ако се смятат клоновете и дъщерните дружества, чрез TARGET2 може да се достигне до над 55 000 банки в целия свят (и до техните клиенти).

Какво е TARGET2? Какво е TARGET2?

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация