European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

29 juli 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.273 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 521.097 831
  2.1 Fordringar på IMF 226.569 2
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 294.529 828
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.698 −621
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.313 82
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.313 82
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.125.795 216
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.077 101
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.124.718 116
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −1
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.794 3.236
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.125.630 2.329
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.958.861 2.174
  7.2 Övriga värdepapper 166.769 155
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.680 3
9 Övriga tillgångar 299.199 −9.883
Summa tillgångar 8.764.480 −3.807
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.600.872 −5.889
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.568.576 −36.548
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.855.461 −48.952
  2.2 Inlåningsfacilitet 711.059 12.513
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.056 −109
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 60.534 9.589
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 844.168 654
  5.1 Offentliga sektorn 641.923 −14.880
  5.2 Övriga skulder 202.245 15.534
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 442.153 30.020
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.487 213
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.725 −272
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.725 −272
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 184.896 0
10 Övriga skulder 322.710 −1.574
11 Värderegleringskonton 608.538 0
12 Kapital och reserver 114.820 0
Summa skulder 8.764.480 −3.807
Annexes
2 August 2022