European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

29 lipca 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.273 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 521.097 831
  2.1 Należności od MFW 226.569 2
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 294.529 828
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.698 −621
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.313 82
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.313 82
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.125.795 216
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.077 101
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.124.718 116
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −1
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.794 3.236
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.125.630 2.329
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.958.861 2.174
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 166.769 155
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.680 3
9 Pozostałe aktywa 299.199 −9.883
Aktywa razem 8.764.480 −3.807
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.600.872 −5.889
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.568.576 −36.548
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.855.461 −48.952
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 711.059 12.513
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.056 −109
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 60.534 9.589
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 844.168 654
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 641.923 −14.880
  5.2 Pozostałe zobowiązania 202.245 15.534
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 442.153 30.020
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.487 213
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.725 −272
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.725 −272
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 184.896 0
10 Pozostałe pasywa 322.710 −1.574
11 Różnice z wyceny 608.538 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.820 0
Pasywa razem 8.764.480 −3.807
Annexes
2 August 2022