European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

29 juli 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.273 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 521.097 831
  2.1 Vorderingen op het IMF 226.569 2
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 294.529 828
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.698 −621
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.313 82
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.313 82
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.125.795 216
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.077 101
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.124.718 116
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −1
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 30.794 3.236
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.125.630 2.329
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.958.861 2.174
  7.2 Overige effecten 166.769 155
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.680 3
9 Overige activa 299.199 −9.883
Totaal activa 8.764.480 −3.807
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.600.872 −5.889
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.568.576 −36.548
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.855.461 −48.952
  2.2 Depositofaciliteit 711.059 12.513
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.056 −109
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 60.534 9.589
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 844.168 654
  5.1 Overheid 641.923 −14.880
  5.2 Overige verplichtingen 202.245 15.534
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 442.153 30.020
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.487 213
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.725 −272
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.725 −272
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 184.896 0
10 Overige passiva 322.710 −1.574
11 Herwaarderingsrekeningen 608.538 0
12 Kapitaal en reserves 114.820 0
Totaal passiva 8.764.480 −3.807
Annexes
2 August 2022