European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

29.07.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 273 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 521 097 831
  2.1 SVF debitoru parādi 226 569 2
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 294 529 828
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 698 −621
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 313 82
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 313 82
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 125 795 216
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 077 101
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 124 718 116
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −1
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 30 794 3 236
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 125 630 2 329
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 958 861 2 174
  7.2 Pārējie vērtspapīri 166 769 155
8 Valdības parāds euro 21 680 3
9 Pārējie aktīvi 299 199 −9 883
Kopā aktīvi 8 764 480 −3 807
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 600 872 −5 889
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 568 576 −36 548
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 855 461 −48 952
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 711 059 12 513
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 056 −109
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 60 534 9 589
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 844 168 654
  5.1 Saistības pret valdību 641 923 −14 880
  5.2 Pārējās saistības 202 245 15 534
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 442 153 30 020
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 487 213
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 725 −272
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 725 −272
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 184 896 0
10 Pārējās saistības 322 710 −1 574
11 Pārvērtēšanas konti 608 538 0
12 Kapitāls un rezerves 114 820 0
Kopā pasīvi 8 764 480 −3 807
Annexes
2 August 2022