European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

29 юли 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 273 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 521 097 831
  2.1 Вземания от МВФ 226 569 2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 294 529 828
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 698 −621
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 313 82
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 313 82
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 125 795 216
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 077 101
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 124 718 116
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −1
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 30 794 3 236
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 125 630 2 329
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 958 861 2 174
  7.2 Други ценни книжа 166 769 155
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 680 3
9 Други активи 299 199 −9 883
Общо активи 8 764 480 −3 807
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 600 872 −5 889
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 568 576 −36 548
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 855 461 −48 952
  2.2 Депозитно улеснение 711 059 12 513
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 056 −109
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 60 534 9 589
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 844 168 654
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 641 923 −14 880
  5.2 Други задължения 202 245 15 534
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 442 153 30 020
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 487 213
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 725 −272
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 725 −272
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 184 896 0
10 Други задължения 322 710 −1 574
11 Сметки за преоценка 608 538 0
12 Капитал и резерви 114 820 0
Общо пасиви 8 764 480 −3 807
Annexes
2 August 2022