European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

14 januari 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 559.373 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 496.216 −942
  2.1 Fordringar på IMF 218.903 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 277.313 −942
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.636 541
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.518 551
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.518 551
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.201.875 −51
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 379 −51
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.201.496 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.736 992
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.921.485 25.408
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.748.670 25.547
  7.2 Övriga värdepapper 172.814 −139
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.168 0
9 Övriga tillgångar 323.983 −5.788
Summa tillgångar 8.593.991 20.711
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.538.817 −2.782
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.599.773 58.283
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.891.532 −2.514
  2.2 Inlåningsfacilitet 705.449 60.953
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.792 −155
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 46.883 −2.501
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 720.208 51.889
  5.1 Offentliga sektorn 573.994 63.879
  5.2 Övriga skulder 146.214 −11.990
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 504.370 −82.396
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 14.097 −288
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.933 483
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.933 483
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.834 0
10 Övriga skulder 322.669 −1.977
11 Värderegleringskonton 554.779 0
12 Kapital och reserver 109.628 0
Summa skulder 8.593.991 20.711
Annexes
18 January 2022