European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

14.01.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 559 373 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 496 216 −942
  2.1 SVF debitoru parādi 218 903 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 277 313 −942
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 636 541
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 518 551
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 518 551
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 201 875 −51
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 379 −51
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 201 496 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 736 992
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 921 485 25 408
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 748 670 25 547
  7.2 Pārējie vērtspapīri 172 814 −139
8 Valdības parāds euro 22 168 0
9 Pārējie aktīvi 323 983 −5 788
Kopā aktīvi 8 593 991 20 711
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 538 817 −2 782
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 599 773 58 283
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 891 532 −2 514
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 705 449 60 953
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 792 −155
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 46 883 −2 501
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 720 208 51 889
  5.1 Saistības pret valdību 573 994 63 879
  5.2 Pārējās saistības 146 214 −11 990
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 504 370 −82 396
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 097 −288
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 933 483
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 933 483
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 834 0
10 Pārējās saistības 322 669 −1 977
11 Pārvērtēšanas konti 554 779 0
12 Kapitāls un rezerves 109 628 0
Kopā pasīvi 8 593 991 20 711
Annexes
18 January 2022