European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

14. januára 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 559 373 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 496 216 −942
  2.1 Pohľadávky voči MMF 218 903 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 277 313 −942
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 636 541
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 518 551
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 518 551
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 201 875 −51
  5.1 Hlavné refinančné operácie 379 −51
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 201 496 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 736 992
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 921 485 25 408
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 748 670 25 547
  7.2 Ostatné cenné papiere 172 814 −139
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 168 0
9 Ostatné aktíva 323 983 −5 788
Aktíva spolu 8 593 991 20 711
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 538 817 −2 782
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 599 773 58 283
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 891 532 −2 514
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 705 449 60 953
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 792 −155
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 46 883 −2 501
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 720 208 51 889
  5.1 Verejná správa 573 994 63 879
  5.2 Ostatné záväzky 146 214 −11 990
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 504 370 −82 396
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 097 −288
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 933 483
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 933 483
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 834 0
10 Ostatné záväzky 322 669 −1 977
11 Účty precenenia 554 779 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 628 0
Pasíva spolu 8 593 991 20 711
Annexes
18 January 2022