European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

14 януари 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 559 373 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 496 216 −942
  2.1 Вземания от МВФ 218 903 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 277 313 −942
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 636 541
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 518 551
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 518 551
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 201 875 −51
  5.1 Основни операции по рефинансиране 379 −51
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 201 496 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 31 736 992
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 921 485 25 408
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 748 670 25 547
  7.2 Други ценни книжа 172 814 −139
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 168 0
9 Други активи 323 983 −5 788
Общо активи 8 593 991 20 711
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 538 817 −2 782
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 599 773 58 283
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 891 532 −2 514
  2.2 Депозитно улеснение 705 449 60 953
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 792 −155
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 46 883 −2 501
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 720 208 51 889
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 573 994 63 879
  5.2 Други задължения 146 214 −11 990
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 504 370 −82 396
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 097 −288
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 933 483
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 933 483
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 834 0
10 Други задължения 322 669 −1 977
11 Сметки за преоценка 554 779 0
12 Капитал и резерви 109 628 0
Общо пасиви 8 593 991 20 711
Annexes
18 January 2022