European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

14. januar 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 559.373 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 496.216 −942
  2.1 Terjatve do MDS 218.903 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 277.313 −942
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.636 541
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.518 551
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.518 551
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.201.875 −51
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 379 −51
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.201.496 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.736 992
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.921.485 25.408
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.748.670 25.547
  7.2 Drugi vrednostni papirji 172.814 −139
8 Javni dolg v eurih 22.168 0
9 Druga sredstva 323.983 −5.788
Skupaj sredstva 8.593.991 20.711
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.538.817 −2.782
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.599.773 58.283
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.891.532 −2.514
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 705.449 60.953
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.792 −155
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 46.883 −2.501
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 720.208 51.889
  5.1 Sektor država 573.994 63.879
  5.2 Druge obveznosti 146.214 −11.990
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 504.370 −82.396
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.097 −288
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.933 483
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.933 483
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.834 0
10 Druge obveznosti 322.669 −1.977
11 Računi prevrednotenja 554.779 0
12 Kapital in rezerve 109.628 0
Skupaj obveznosti 8.593.991 20.711
Annexes
18 January 2022