European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

14 stycznia 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 559.373 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 496.216 −942
  2.1 Należności od MFW 218.903 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 277.313 −942
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.636 541
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.518 551
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.518 551
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.201.875 −51
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 379 −51
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.201.496 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.736 992
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.921.485 25.408
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.748.670 25.547
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 172.814 −139
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.168 0
9 Pozostałe aktywa 323.983 −5.788
Aktywa razem 8.593.991 20.711
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.538.817 −2.782
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.599.773 58.283
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.891.532 −2.514
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 705.449 60.953
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.792 −155
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 46.883 −2.501
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 720.208 51.889
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 573.994 63.879
  5.2 Pozostałe zobowiązania 146.214 −11.990
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 504.370 −82.396
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.097 −288
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.933 483
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.933 483
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.834 0
10 Pozostałe pasywa 322.669 −1.977
11 Różnice z wyceny 554.779 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.628 0
Pasywa razem 8.593.991 20.711
Annexes
18 January 2022