European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

14 januari 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 559.373 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 496.216 −942
  2.1 Vorderingen op het IMF 218.903 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 277.313 −942
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.636 541
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.518 551
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.518 551
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.201.875 −51
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 379 −51
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.201.496 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 31.736 992
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.921.485 25.408
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.748.670 25.547
  7.2 Overige effecten 172.814 −139
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.168 0
9 Overige activa 323.983 −5.788
Totaal activa 8.593.991 20.711
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.538.817 −2.782
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.599.773 58.283
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.891.532 −2.514
  2.2 Depositofaciliteit 705.449 60.953
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.792 −155
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 46.883 −2.501
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 720.208 51.889
  5.1 Overheid 573.994 63.879
  5.2 Overige verplichtingen 146.214 −11.990
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 504.370 −82.396
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.097 −288
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.933 483
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.933 483
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.834 0
10 Overige passiva 322.669 −1.977
11 Herwaarderingsrekeningen 554.779 0
12 Kapitaal en reserves 109.628 0
Totaal passiva 8.593.991 20.711
Annexes
18 January 2022