Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

2 октомври 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 559 278 0 10 505
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 351 312 1 281 −10 466
  2.1 Вземания от МВФ 84 709 −41 −1 833
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 266 603 1 322 −8 634
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 241 −832 −1 537
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 391 −164 13
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 391 −164 13
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 753 336 156 431 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 221 −639 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 752 115 157 070 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 34 598 −2 091 2
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 654 302 19 297 −8 247
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 454 455 20 464 −8 505
  7.2 Други ценни книжа 199 848 −1 168 259
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 735 0 −69
9 Други активи 294 919 5 392 783
Общо активи 6 705 112 179 314 −9 017
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 387 949 1 881 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 303 063 246 996 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2 807 710 85 466 0
  2.2 Депозитно улеснение 495 354 161 530 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 7 398 −50 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 787 807 −74 577 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 732 752 −77 336 0
  5.2 Други задължения 55 055 2 759 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 219 021 2 814 26
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 828 94 −182
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 636 81 −305
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 636 81 −305
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 888 0 −1 222
10 Други задължения 279 144 2 116 −7 890
11 Сметки за преоценка 543 498 0 556
12 Капитал и резерви 108 880 −42 0
Общо пасиви 6 705 112 179 314 −9 017
Annexes
7 October 2020