Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

2 oktober 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 559.278 0 10.505
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 351.312 1.281 −10.466
  2.1 Vorderingen op het IMF 84.709 −41 −1.833
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 266.603 1.322 −8.634
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.241 −832 −1.537
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.391 −164 13
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 12.391 −164 13
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.753.336 156.431 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.221 −639 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.752.115 157.070 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 34.598 −2.091 2
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.654.302 19.297 −8.247
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 3.454.455 20.464 −8.505
  7.2 Overige waardepapieren 199.848 −1.168 259
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.735 0 −69
9 Overige activa 294.919 5.392 783
Totaal activa 6.705.112 179.314 −9.017
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.387.949 1.881 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 3.303.063 246.996 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 2.807.710 85.466 0
  2.2 Depositofaciliteit 495.354 161.530 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.398 −50 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 787.807 −74.577 0
  5.1 Overheid 732.752 −77.336 0
  5.2 Overige verplichtingen 55.055 2.759 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 219.021 2.814 26
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.828 94 −182
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.636 81 −305
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.636 81 −305
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.888 0 −1.222
10 Overige passiva 279.144 2.116 −7.890
11 Herwaarderingsrekeningen 543.498 0 556
12 Kapitaal en reserves 108.880 −42 0
Totaal passiva 6.705.112 179.314 −9.017
Annexes
7 October 2020