Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

02.10.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 559 278 0 10 505
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 351 312 1 281 −10 466
  2.1 SVF debitoru parādi 84 709 −41 −1 833
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 266 603 1 322 −8 634
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22 241 −832 −1 537
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 391 −164 13
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 391 −164 13
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 753 336 156 431 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 221 −639 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 752 115 157 070 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 34 598 −2 091 2
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 654 302 19 297 −8 247
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 454 455 20 464 −8 505
  7.2 Pārējie vērtspapīri 199 848 −1 168 259
8 Valdības parāds euro 22 735 0 −69
9 Pārējie aktīvi 294 919 5 392 783
Kopā aktīvi 6 705 112 179 314 −9 017
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 387 949 1 881 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 303 063 246 996 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 807 710 85 466 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 495 354 161 530 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 7 398 −50 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 787 807 −74 577 0
  5.1 Saistības pret valdību 732 752 −77 336 0
  5.2 Pārējās saistības 55 055 2 759 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219 021 2 814 26
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 828 94 −182
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 636 81 −305
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 636 81 −305
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 888 0 −1 222
10 Pārējās saistības 279 144 2 116 −7 890
11 Pārvērtēšanas konti 543 498 0 556
12 Kapitāls un rezerves 108 880 −42 0
Kopā pasīvi 6 705 112 179 314 −9 017
Annexes
7 October 2020