Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

2 października 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 559.278 0 10.505
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 351.312 1.281 −10.466
  2.1 Należności od MFW 84.709 −41 −1.833
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 266.603 1.322 −8.634
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.241 −832 −1.537
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.391 −164 13
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.391 −164 13
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.753.336 156.431 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.221 −639 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.752.115 157.070 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 34.598 −2.091 2
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.654.302 19.297 −8.247
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.454.455 20.464 −8.505
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 199.848 −1.168 259
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.735 0 −69
9 Pozostałe aktywa 294.919 5.392 783
Aktywa razem 6.705.112 179.314 −9.017
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.387.949 1.881 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.303.063 246.996 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 2.807.710 85.466 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 495.354 161.530 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.398 −50 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 787.807 −74.577 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 732.752 −77.336 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 55.055 2.759 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 219.021 2.814 26
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.828 94 −182
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.636 81 −305
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.636 81 −305
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.888 0 −1.222
10 Pozostałe pasywa 279.144 2.116 −7.890
11 Różnice z wyceny 543.498 0 556
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.880 −42 0
Pasywa razem 6.705.112 179.314 −9.017
Annexes
7 October 2020