Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

2. oktober 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 559.278 0 10.505
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 351.312 1.281 −10.466
  2.1 Terjatve do MDS 84.709 −41 −1.833
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 266.603 1.322 −8.634
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 22.241 −832 −1.537
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.391 −164 13
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.391 −164 13
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.753.336 156.431 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.221 −639 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.752.115 157.070 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 34.598 −2.091 2
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.654.302 19.297 −8.247
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.454.455 20.464 −8.505
  7.2 Drugi vrednostni papirji 199.848 −1.168 259
8 Javni dolg v eurih 22.735 0 −69
9 Druga sredstva 294.919 5.392 783
Skupaj sredstva 6.705.112 179.314 −9.017
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.387.949 1.881 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.303.063 246.996 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.807.710 85.466 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 495.354 161.530 0
  2.3 Vezani depoziti 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.398 −50 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 787.807 −74.577 0
  5.1 Sektor država 732.752 −77.336 0
  5.2 Druge obveznosti 55.055 2.759 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 219.021 2.814 26
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.828 94 −182
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.636 81 −305
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.636 81 −305
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.888 0 −1.222
10 Druge obveznosti 279.144 2.116 −7.890
11 Računi prevrednotenja 543.498 0 556
12 Kapital in rezerve 108.880 −42 0
Skupaj obveznosti 6.705.112 179.314 −9.017
Annexes
7 October 2020