Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

2 oktober 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 559.278 0 10.505
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 351.312 1.281 −10.466
  2.1 Fordringar på IMF 84.709 −41 −1.833
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 266.603 1.322 −8.634
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.241 −832 −1.537
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.391 −164 13
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.391 −164 13
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.753.336 156.431 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.221 −639 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.752.115 157.070 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.598 −2.091 2
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.654.302 19.297 −8.247
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.454.455 20.464 −8.505
  7.2 Övriga värdepapper 199.848 −1.168 259
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.735 0 −69
9 Övriga tillgångar 294.919 5.392 783
Summa tillgångar 6.705.112 179.314 −9.017
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.387.949 1.881 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.303.063 246.996 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.807.710 85.466 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 495.354 161.530 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.398 −50 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 787.807 −74.577 0
  5.1 Offentliga sektorn 732.752 −77.336 0
  5.2 Övriga skulder 55.055 2.759 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 219.021 2.814 26
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.828 94 −182
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.636 81 −305
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.636 81 −305
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.888 0 −1.222
10 Övriga skulder 279.144 2.116 −7.890
11 Värderegleringskonton 543.498 0 556
12 Kapital och reserver 108.880 −42 0
Summa skulder 6.705.112 179.314 −9.017
Annexes
7 October 2020