Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

2. októbra 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 559 278 0 10 505
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 351 312 1 281 −10 466
  2.1 Pohľadávky voči MMF 84 709 −41 −1 833
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 266 603 1 322 −8 634
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 241 −832 −1 537
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 391 −164 13
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 391 −164 13
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 753 336 156 431 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 221 −639 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 752 115 157 070 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 598 −2 091 2
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 654 302 19 297 −8 247
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 454 455 20 464 −8 505
  7.2 Ostatné cenné papiere 199 848 −1 168 259
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 735 0 −69
9 Ostatné aktíva 294 919 5 392 783
Aktíva spolu 6 705 112 179 314 −9 017
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 387 949 1 881 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 3 303 063 246 996 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 2 807 710 85 466 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 495 354 161 530 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 398 −50 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 787 807 −74 577 0
  5.1 Verejná správa 732 752 −77 336 0
  5.2 Ostatné záväzky 55 055 2 759 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 219 021 2 814 26
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 828 94 −182
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 636 81 −305
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 636 81 −305
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 888 0 −1 222
10 Ostatné záväzky 279 144 2 116 −7 890
11 Účty precenenia 543 498 0 556
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 880 −42 0
Pasíva spolu 6 705 112 179 314 −9 017
Annexes
7 October 2020