Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

2 Οκτωβρίου 2020
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 559.278 0 10.505
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 351.312 1.281 −10.466
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 84.709 −41 −1.833
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 266.603 1.322 −8.634
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 22.241 −832 −1.537
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.391 −164 13
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.391 −164 13
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.753.336 156.431 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.221 −639 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.752.115 157.070 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 34.598 −2.091 2
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 3.654.302 19.297 −8.247
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.454.455 20.464 −8.505
  7.2 Λοιποί τίτλοι 199.848 −1.168 259
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.735 0 −69
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 294.919 5.392 783
Σύνολο ενεργητικού 6.705.112 179.314 −9.017
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.387.949 1.881 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.303.063 246.996 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.807.710 85.466 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 495.354 161.530 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 7.398 −50 0
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 787.807 −74.577 0
  5.1 Γενική κυβέρνηση 732.752 −77.336 0
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 55.055 2.759 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 219.021 2.814 26
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.828 94 −182
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.636 81 −305
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.636 81 −305
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.888 0 −1.222
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 279.144 2.116 −7.890
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 543.498 0 556
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 108.880 −42 0
Σύνολο παθητικού 6.705.112 179.314 −9.017
Annexes
7 October 2020