Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

18 september 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 548.769 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 360.366 1.048
  2.1 Fordringar på IMF 85.804 −12
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 274.562 1.060
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.061 −1.467
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.683 −327
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.683 −327
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.596.724 13
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.679 13
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.595.045 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.519 1.780
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.613.795 24.491
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.412.980 24.748
  7.2 Övriga värdepapper 200.815 −257
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.804 0
9 Övriga tillgångar 286.701 2.272
Summa tillgångar 6.502.422 27.811
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.385.650 −14
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.060.908 −62.316
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.732.134 108.991
  2.2 Inlåningsfacilitet 328.774 −171.307
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.449 1.289
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 836.114 89.017
  5.1 Offentliga sektorn 784.367 93.933
  5.2 Övriga skulder 51.747 −4.916
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 206.017 −3.413
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.800 118
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.910 −305
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.910 −305
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.110 0
10 Övriga skulder 284.600 3.435
11 Värderegleringskonton 542.941 0
12 Kapital och reserver 108.922 0
Summa skulder 6.502.422 27.811
22 September 2020
Commentary