European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

18 september 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 548.769 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 360.366 1.048
  2.1 Fordringar på IMF 85.804 −12
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 274.562 1.060
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.061 −1.467
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.683 −327
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.683 −327
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.596.724 13
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.679 13
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.595.045 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.519 1.780
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.613.795 24.491
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.412.980 24.748
  7.2 Övriga värdepapper 200.815 −257
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.804 0
9 Övriga tillgångar 286.701 2.272
Summa tillgångar 6.502.422 27.811
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.385.650 −14
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.060.908 −62.316
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.732.134 108.991
  2.2 Inlåningsfacilitet 328.774 −171.307
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.449 1.289
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 836.114 89.017
  5.1 Offentliga sektorn 784.367 93.933
  5.2 Övriga skulder 51.747 −4.916
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 206.017 −3.413
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.800 118
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.910 −305
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.910 −305
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.110 0
10 Övriga skulder 284.600 3.435
11 Värderegleringskonton 542.941 0
12 Kapital och reserver 108.922 0
Summa skulder 6.502.422 27.811
Annexes
22 September 2020