Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

18.09.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 548 769 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 360 366 1 048
  2.1 SVF debitoru parādi 85 804 −12
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 274 562 1 060
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 061 −1 467
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 683 −327
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 683 −327
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 596 724 13
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 679 13
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 595 045 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 519 1 780
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 613 795 24 491
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 412 980 24 748
  7.2 Pārējie vērtspapīri 200 815 −257
8 Valdības parāds euro 22 804 0
9 Pārējie aktīvi 286 701 2 272
Kopā aktīvi 6 502 422 27 811
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 385 650 −14
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 060 908 −62 316
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 732 134 108 991
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 328 774 −171 307
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 7 449 1 289
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 836 114 89 017
  5.1 Saistības pret valdību 784 367 93 933
  5.2 Pārējās saistības 51 747 −4 916
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 206 017 −3 413
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 800 118
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 910 −305
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 910 −305
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 110 0
10 Pārējās saistības 284 600 3 435
11 Pārvērtēšanas konti 542 941 0
12 Kapitāls un rezerves 108 922 0
Kopā pasīvi 6 502 422 27 811
22 September 2020
Commentary