European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

18.09.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 548 769 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 360 366 1 048
  2.1 SVF debitoru parādi 85 804 −12
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 274 562 1 060
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 061 −1 467
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 683 −327
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 683 −327
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 596 724 13
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 679 13
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 595 045 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 519 1 780
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 613 795 24 491
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 412 980 24 748
  7.2 Pārējie vērtspapīri 200 815 −257
8 Valdības parāds euro 22 804 0
9 Pārējie aktīvi 286 701 2 272
Kopā aktīvi 6 502 422 27 811
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 385 650 −14
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 060 908 −62 316
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 732 134 108 991
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 328 774 −171 307
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 7 449 1 289
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 836 114 89 017
  5.1 Saistības pret valdību 784 367 93 933
  5.2 Pārējās saistības 51 747 −4 916
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 206 017 −3 413
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 800 118
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 910 −305
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 910 −305
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 110 0
10 Pārējās saistības 284 600 3 435
11 Pārvērtēšanas konti 542 941 0
12 Kapitāls un rezerves 108 922 0
Kopā pasīvi 6 502 422 27 811
Annexes
22 September 2020