Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

18. september 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 548.769 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 360.366 1.048
  2.1 Terjatve do MDS 85.804 −12
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 274.562 1.060
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.061 −1.467
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.683 −327
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.683 −327
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.596.724 13
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.679 13
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.595.045 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.519 1.780
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.613.795 24.491
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.412.980 24.748
  7.2 Drugi vrednostni papirji 200.815 −257
8 Javni dolg v eurih 22.804 0
9 Druga sredstva 286.701 2.272
Skupaj sredstva 6.502.422 27.811
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.385.650 −14
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.060.908 −62.316
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.732.134 108.991
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 328.774 −171.307
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.449 1.289
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 836.114 89.017
  5.1 Sektor država 784.367 93.933
  5.2 Druge obveznosti 51.747 −4.916
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 206.017 −3.413
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.800 118
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.910 −305
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.910 −305
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.110 0
10 Druge obveznosti 284.600 3.435
11 Računi prevrednotenja 542.941 0
12 Kapital in rezerve 108.922 0
Skupaj obveznosti 6.502.422 27.811
22 September 2020
Commentary