European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

18 септември 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 548 769 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 360 366 1 048
  2.1 Вземания от МВФ 85 804 −12
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 274 562 1 060
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 061 −1 467
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 683 −327
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 683 −327
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 596 724 13
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 679 13
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 595 045 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 37 519 1 780
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 613 795 24 491
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 412 980 24 748
  7.2 Други ценни книжа 200 815 −257
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 804 0
9 Други активи 286 701 2 272
Общо активи 6 502 422 27 811
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 385 650 −14
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 060 908 −62 316
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2 732 134 108 991
  2.2 Депозитно улеснение 328 774 −171 307
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 7 449 1 289
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 836 114 89 017
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 784 367 93 933
  5.2 Други задължения 51 747 −4 916
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 206 017 −3 413
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 800 118
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 910 −305
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 910 −305
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 110 0
10 Други задължения 284 600 3 435
11 Сметки за преоценка 542 941 0
12 Капитал и резерви 108 922 0
Общо пасиви 6 502 422 27 811
Annexes
22 September 2020