European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

18 september 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 548.769 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 360.366 1.048
  2.1 Vorderingen op het IMF 85.804 −12
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 274.562 1.060
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.061 −1.467
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.683 −327
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.683 −327
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.596.724 13
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.679 13
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.595.045 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 37.519 1.780
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.613.795 24.491
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.412.980 24.748
  7.2 Overige effecten 200.815 −257
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.804 0
9 Overige activa 286.701 2.272
Totaal activa 6.502.422 27.811
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.385.650 −14
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.060.908 −62.316
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 2.732.134 108.991
  2.2 Depositofaciliteit 328.774 −171.307
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.449 1.289
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 836.114 89.017
  5.1 Overheid 784.367 93.933
  5.2 Overige verplichtingen 51.747 −4.916
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 206.017 −3.413
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.800 118
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.910 −305
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.910 −305
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.110 0
10 Overige passiva 284.600 3.435
11 Herwaarderingsrekeningen 542.941 0
12 Kapitaal en reserves 108.922 0
Totaal passiva 6.502.422 27.811
Annexes
22 September 2020