European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

18 września 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 548.769 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 360.366 1.048
  2.1 Należności od MFW 85.804 −12
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 274.562 1.060
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.061 −1.467
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.683 −327
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.683 −327
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.596.724 13
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.679 13
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.595.045 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.519 1.780
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.613.795 24.491
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.412.980 24.748
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 200.815 −257
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.804 0
9 Pozostałe aktywa 286.701 2.272
Aktywa razem 6.502.422 27.811
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.385.650 −14
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.060.908 −62.316
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 2.732.134 108.991
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 328.774 −171.307
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.449 1.289
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 836.114 89.017
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 784.367 93.933
  5.2 Pozostałe zobowiązania 51.747 −4.916
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 206.017 −3.413
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.800 118
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.910 −305
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.910 −305
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.110 0
10 Pozostałe pasywa 284.600 3.435
11 Różnice z wyceny 542.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.922 0
Pasywa razem 6.502.422 27.811
Annexes
22 September 2020