Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

29 maj 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 509.840 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 361.999 705
  2.1 Fordringar på IMF 84.550 11
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 277.449 694
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 153.222 504
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.398 85
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.398 85
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 998.030 18.611
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 451 273
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 997.529 18.300
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 50 38
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.430 −1.229
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.222.645 24.740
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.019.918 24.382
  7.2 Övriga värdepapper 202.727 358
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.322 0
9 Övriga tillgångar 279.184 −2.621
Summa tillgångar 5.596.070 40.794
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.353.308 5.110
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.274.324 29.337
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.951.967 6.611
  2.2 Inlåningsfacilitet 322.357 22.726
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.207 −1.356
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 646.185 15.646
  5.1 Offentliga sektorn 518.432 13.381
  5.2 Övriga skulder 127.752 2.265
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 348.334 −4.271
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.043 335
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.854 −171
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.854 −171
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.945 0
10 Övriga skulder 275.868 −3.836
11 Värderegleringskonton 507.111 0
12 Kapital och reserver 108.891 0
Summa skulder 5.596.070 40.794
2 June 2020
Commentary