European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

29 maj 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 509.840 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 361.999 705
  2.1 Fordringar på IMF 84.550 11
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 277.449 694
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 153.222 504
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.398 85
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.398 85
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 998.030 18.611
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 451 273
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 997.529 18.300
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 50 38
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.430 −1.229
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.222.645 24.740
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.019.918 24.382
  7.2 Övriga värdepapper 202.727 358
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.322 0
9 Övriga tillgångar 279.184 −2.621
Summa tillgångar 5.596.070 40.794
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.353.308 5.110
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.274.324 29.337
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.951.967 6.611
  2.2 Inlåningsfacilitet 322.357 22.726
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.207 −1.356
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 646.185 15.646
  5.1 Offentliga sektorn 518.432 13.381
  5.2 Övriga skulder 127.752 2.265
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 348.334 −4.271
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.043 335
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.854 −171
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.854 −171
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.945 0
10 Övriga skulder 275.868 −3.836
11 Värderegleringskonton 507.111 0
12 Kapital och reserver 108.891 0
Summa skulder 5.596.070 40.794
Annexes
2 June 2020