European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

29 май 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 509 840 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 361 999 705
  2.1 Вземания от МВФ 84 550 11
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 277 449 694
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 153 222 504
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 398 85
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 398 85
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 998 030 18 611
  5.1 Основни операции по рефинансиране 451 273
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 997 529 18 300
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 50 38
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 34 430 −1 229
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 222 645 24 740
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 019 918 24 382
  7.2 Други ценни книжа 202 727 358
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 322 0
9 Други активи 279 184 −2 621
Общо активи 5 596 070 40 794
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 353 308 5 110
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 274 324 29 337
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 951 967 6 611
  2.2 Депозитно улеснение 322 357 22 726
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 207 −1 356
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 646 185 15 646
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 518 432 13 381
  5.2 Други задължения 127 752 2 265
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 348 334 −4 271
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 043 335
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 854 −171
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 854 −171
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 945 0
10 Други задължения 275 868 −3 836
11 Сметки за преоценка 507 111 0
12 Капитал и резерви 108 891 0
Общо пасиви 5 596 070 40 794
Annexes
2 June 2020